AAD en LIDY van de SANDE
Beatrixstraat 1K

E-mail: pabgeheim@gmail.com (persoonlijke problemen)

Telefoon:     0488-429563
Mobiel Aad: 06-16057240ALS JEZUS TERUGKOMT, IS HIJ DAN JOUW REDDER OF RECHTER?

1.
Lieve mensen ik weet eigenlijk helemaal niet of u het zo prettig vindt, dat het thema van deze avond, is uitgewerkt in de vorm van een “vraag”.

2.
Of hebt u zich dit niet zo gerealiseerd en dacht u gewoon ik ga fijn een avond naar de conferentie.

3.
U zult wellicht begrijpen dat ik er in de voorbereiding wel bij heb stilgestaan.

4.
Daar komt nog bij dat het ook een hele “ persoonlijke vraag” is En een persoonlijke vraag kan ook alleen maar persoonlijk beantwoord worden.

5.
Het gaat om jouw situatie, op het moment dat Jezus terugkomt. Dat Jezus terugkomt is zeker. Zelf denk ik Bijbels gezien dat we ook niet veel tijd meer hebben.

6.
UITSTEL KAN DAN OOK ONGELOFELIJKE GEVOLGEN HEBBEN. NEEN, Het is zeker geen computertaal, wanneer er staat in Op. 8 13 WEE, WEE. WEE HUN, DIE OP DE AARDE WONEN.

7.
En wat er dan volgt in hoofdstuk 9 is zeer angstaanjagend, ZODAT JE HUIVERT ALLEEN AL WANNEER JE HET LEEST.

8.
Mag ik vragen: Als Jezus terugkomt, is Hij dan je REDDER?

9.
Als je zegt JA, WAAR BLIJKT DIT DAN UIT?

10.
Waarschijnlijk hebben de gelovigen van Corinthe ook JA gezegd, n.a.v. de vele keren dat Paulus over dit onderwerp sprak.

11.
Maar hun gered zijn blijkt nergens uit. Hij zegt in 2 Cor.13:5 STELT U ZELF OP DE PROEF, OF GIJ WEL IN HET GELOOF ZIJT.

12.
Onderzoek uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van u zelf, dat Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.

13.
DURFT U ZO’N ONDERZOEK AAN? Of zegt u dat hoeft niet want dit blijkt uit het feit:
Dat er een moment is geweest in mijn leven dat ik Christus persoonlijk heb aanvaard, als mijn Heiland en Verlosser.
Ik weet, al begrijp ik het niet, dat ik door genade een kind van God mag zijn.
Anderen zien en ervaren ook de vrucht van mijn bekering.
Mijn geloof staat niet op zichzelf
Geloof is voor mij de zekerheid van de dingen ik hoop.

14.
Als Jezus terugkomt, is Hij dan jouw Redder?

15.
Misschien zeg je, ik weet het niet, maar hoe kan ik dit weten.
Door geloof. Rom.10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Het is door het geloof, dat je aanneemt dat Christus voor jouw zonde is gestorven. En je Hem daarvoor bedankt.( 112 )
Door de aanvaarding van Christus, wordt volgens 2 Kor.5:17 een nieuwe schepping, dus geen gerestaureerd mens. MAAR EEN NIEUW MENS.
Denk er over na of je dit wel wil, om straks het gebed mee te bidden en met zekerheid naar huis terug te gaan.

16.
Als Jezus wederkeert, is Hij dan je Rechter?

17.
Wie door Gods genade mag zeggen, dat Jezus hun Redder is, die mogen ook weten, dat Hij hun Rechter is, neen niet om hen te veroordelen, maar wel om hen te BEOORDELEN.

18.
2 Kor. 5:10 zegt: Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij/zij in hun lichaam verricht hebben, naar dat wat hij/zij gedaan heeft het zij goed of kwaad.

19.
Geen beoordeling voor leven of dood, maar of wij loon ontvangen of dat onze werken zullen verbranden en we met lege handen zullen staan.(ld 151)

20.
Als Jezus terugkomt, is Hij dan jouw Rechter.?

21.
Voor hen die Hem vandaag niet kennen als hun Redder, zal als straks zijn als een Rechter.
22.
Het kan zelfs zijn, dat we allerlei dingen hebben gedaan in Zijn Naam en dat Hij zal moeten zeggen weg met hen, Ik ken hen niet.
23.
Psalm 1 zegt in vers 5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

24.
WAT IS EEN GODDELOZE? Zijn dat alleen de criminelen, de veroordeelden op aarde?  O, NEEN!

25.
Het zijn soms de meest sympathieke mensen, bereidt om grote offers te brengen, maar zij zijn god – loos.

26.
Vandaag verkondigen we nog de boodschap die Johannes verkondigde: ZIE HET LAM GODS DAT DE ZONDE DER WERELD WEGNEEMT. Zijn uw/jouw zonde door Hem al weggenomen en is het bewijsstuk dat tegen je getuigde al uitgewist?

27.
EEN ZONDAAR, MAAR EEN VERLOSTTE O Heer en nu geen zondaar meer.

28.
Morgen kan de boodschap zo anders zijn, zoals het staat in Op. 6:16 Daar zeggen de mensen tegen de bergen en de rotsen, valt op ons en verberg ons, voor het aangezicht van Hem die gezeten is op de troon en voor de TOORN VAN HET LAM, WANT DE GROTE DAG VAN HUN TOORN IS GEKOMEN.  EN WIE KAN DAN BESTAAN?

29.
Als Jezus terugkomt (en Hij komt spoedig) is Hij dan jouw Redder of Rechter?

G E B E D.


BIJBELSTUDIE/VAKANTIEWEKEN
22 - 29 juni en 29 juni - 6 juli

Thema: " Ik hef mijn ogen op naar de bergen"
o.l.v Aad van de Sande en G. Vochteloo

INFORMATIE:
"Vierhouterbos"
    Vierhouten
Tel. 0577-411200
E-mail:info@vierhouterbos.nl


Ziekte kan van de Heere komen:
Ex 4:11 Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind, ben Ik het niet, de HERE?

Ex 15:26 Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef, 26 terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

Ex 28:58-59 Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de HERE, uw God, vreest, 59 dan zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten.

2 Sam.24:15 Dus bracht de HERE de pest over Israël van de morgen af tot aan de vastgestelde tijd, en er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend man.

Ziekte kan komen van satan
Luk 13:11 En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten
Luk 13:16 Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?

Mat.4:24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië, en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.

Ziekte kan komen door onze verkeerde levensstijl
Ziekte kan komen door ouderdom

Een man van Gebed "Nehemia"


NEHEMIA EEN MAN VAN GEBED

We zouden het leven van Nehemia kunnen indelen in vier kenmerken:

  • BELANGSTELLING
  • BEWOGENHEID
  • BIDDEN
  • BEREIDHEID

Ik denk dat deze kenmerken, als het goed is, ook alles met elkaar te maken hebben. Daarom al gaat het over gebed, we kunnen niet om de andere begrippen heen.

Zijn naam betekent VERTROOSTER VAN JEHOVA, deze betekenis is ook het kenmerk geweest in/door zijn leven.
Hij behoorde bij de derde groep die terug kwam uit de 70 jarige Babylonische gevangenschap.

Maar voor die tijd was hij in dienst van de Perzische Koning Artachsasta en woonde en werkte hij in de burcht Susan. Het was een lustoord, een prachtig paleis met schitterende tuinen.

Zijn baan was om de koning de wijn aan te reiken (Neh. 2:1-2) En hij deed zijn werk met blijdschap en was in de tegenwoordigheid van koning ook nog nooit treurig geweest.
Het gevaar van een goede baan en een leven van welvaart is, dat we dan heel vaak zien, dat belangstelling, bewogenheid en gebed, dan afnemen. Maar bij Nehemia was dit zeker niet het geval.

In de maand Kislew (november/december van het 20ste jaar van de koning kreeg hij bezoek van een van zijn broeders Hanani.

Het eerste wat ons opvalt, is zijn BELANGSTELLING: “ ik vroeg hen”

Zijn belangstelling was zo groot, dat, dat het eerste en enige belangrijke was tijdens deze ontmoeting.

Vraag: “BIDT U DAAR WEL EENS VOOR of de Here in u  BELANGSTELLING bewerkt?”

Een dezer dagen ontvingen Lidy en ik een brief met daarin een stencil, waarop een verhaal stond over een ontmoeting tussen satan en zijn demonen.
Alle demonen kregen de opdracht om bij christenen BELANGSTELLING te wekken voor allerlei zaken, zodat zij te moe zouden zijn voor gebed, bijbellezen en voor elkaar als man en vrouw in het huwelijk.

Wanneer echter de vraag van Nehemia, over de broeders in Jeruzalem, wordt beantwoord, dan komt het tweede kenmerk tot openbaring: “Zijn BEWOGENHEID” We lezen: “Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagen lang”
Ik denk lieve mensen, dat waarachtig gebed, altijd gepaard gaat met bewogenheid.

In Matth. 9:35-40 lezen we over de bewogenheid van de Here Jezus over de scharen. En Hij roept Zijn discipelen op om te bidden voor arbeiders.

Er is een groot verschil tussen: “BEWOGENHEID – VERONTWAARDIGING?”
En hij zette zich neder, weende dagen lang. OOK VASTTE EN BAD IK.

Hier begint de beschrijving van zijn gebed.

WELK GEBED bad Nehemia?

  • Vers 5 ERNSTIG GEBED. Ach Here??!!
  • Vers 6 VOLHARDEND GEBED. Dat ik dag en nacht bid. Vier maanden lang.
  • Vers 6b BELIJDEND GEBED. Ik – wij – ook ik en mijn familie hebben gezondigd.
  • Vers 8 SCHRIFTTUURLIJK GEBED. PLEITEND, UW VOLK! LET OP “ UW “
  • Hoofdstuk 2:4 SCHIETGEBEDJE met open ogen, biddend spreken en sprekend bidden.

De kracht van het Gebed


DE KRACHT VAN HET GEBED

Wat verstaat de Bijbel onder gebed? (De discipelen vonden het maar moeilijk)
 • Luk.11:1 Here, leer ons bidden?
 • Joh.17 Vader (8x)
 • Het is gemeenschap hebben met God (eenwording)
 • Het spreekt over een relatie dus niet een religie.
 • Hebreeën 4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toe treden tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegenheid.
 • Ook Psalm 24:3-5 is een goed voorbeeld van gebed.
Maar wat is nu de “ kracht “ van het gebed?

 • Zijn dat de woorden die wij uitspreken?
 • Is het ons geloof?
 • Kracht termen? Schreeuwen  – Smeekgebeden?
 • Is het de Heilige Geest in ons gebed?
 • Zijn het Gods beloften?
 • Is het van alles wat?
Het is, denk ik van alles wat!

 • Onze woorden. Doelgericht, dingen, mensen e.d. bij name noemen.
 • Is het ons geloof?
 • In Jak. 5:16  “ Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Hier gaat niet om Gods kracht, maar de kracht die wij er aan verlenen.
 • We zouden kunnen denken aan “ geloofskracht
 • Ik denk aan de vrienden van de verlamde man in Marcus 2. En Jezus zag “hen geloof”
 • Ook Psalm 5:4 NBG Bijbel zegt: Des morgens legt ik het voor u neer en ik zie uit.  St.vert. Ik zal wacht houden.
 • Joh.2 Bruiloft van Kana.
 • Jakobus 1:5,6
 • Matth. 17:20 Mosterdzaadje
Krachtige termen zijn in de Bijbel niet vreemd.

 • Habakuk 1 Hoelang schreeuw ik en Gij hoort niet. Hoelang roep ik geweld, tot U en Gij verlost niet.
 • Vers 3 Waarom, vers 13 en 14 Waarom? HABAKUK 2:2 Toen antwoordde de Here.
 • Lezen we niet in Marcus 10:48 Hij (Bartimeus) riep: Jezus Gij Zone Davids ontferm U mijner.  Omstanders bestrafte hem. Hij moest niet zo schreeuwen maar zwijgen. Maar hij riep zoveel te meer:Gij, Zone Davids, ontfermt U mijner.
Is het de Heilige Geest Die de kracht is van ons gebed?

 • Zacharias 4:6 Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.
 • Rom. 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet, wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
 • Rom. 8:27 En Die de harten doorzoekt weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God  voor de heilige pleit.
 • 1 Cor.2:11-13 De Heilige Geest weet wat er in God is.
Zijn het Gods beloften?

 • 2 Cor.1:20 Want zovelen beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem JA, en zijn in Hem AMEN, Gode tot heerlijkheid door ons.
 • Het voorbeeld van Nehemia hoofdstuk 1
 • Joh. 14:13 en 14 Zo gij iets begeren zal in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Vragen:
Merk jij dat je gebed een werkende kracht heeft?
Is jouw bidden een relatie met God?
Durf jij schriftuurlijk te bidden?
Geloof jij in dat wat je de Here vraagt?
Worden anderen door jouw gebed gezegend?Opwekking en Gebed


Hoofdthema: ‘Opwekking begint bij jezelf’

 “Opwekking en gebed”

In de dagen van Joh. de Heer, werden wereldse melodieën van liedjes wel gebruikt door er een andere tekst aan toe te voegen. Neemt maar het lied: “Vol verwachting blijf ik uitzien”Vandaag horen en lezen we sprekende teksten voor de TV en grote reclame borden langs de snelwegen. Die we kunnen toepassen, omdat ze herkenbaar zijn.
Een verzekeringsmaatschappij maakt reclame met de woorden: “wie maar lang genoeg gewoon doet, wordt vanzelf bijzonder” WAT EEN LES VOOR ONS!
ZO MOEST IK DENKEN IN DE VOORBEREIDING AAN DAT BORD DAT, vooral  rond de feestdagen, langs de SNELWEG staat, met de woorden daarop: ‘WIE IS DE BOB? Wanneer je zou vragen aan mensen wat die drie letters nu precies betekenen, dan zullen velen het antwoord schuldig blijven. Natuurlijk weten we wel wat er mee wordt bedoeld. Het gaat er om dat er één persoon is die iedereen weer veilig thuis brengt. Het betekent: B=bestuurder-O=on B=beschonken. Iemand die nuchter is en met beide benen op de grond staat.
Wanneer wij die vraag: Wie is de BOB? aan elkaar zouden stellen, dan betekenen die letters voor ons wat anders, namelijk “BEGINT OPWEKKING BIJ?” JOU/MIJ, zijn we nuchter en staan we met beide benen op de grond, om anderen veilig te kunnen leiden?
Natuurlijk weten de meeste van ons, dat OPWEKKING altijd begint bij de Heere, maar de HEERE zoekt WEL naar INSTRUMENTEN. Anders gezegd NAAR LEVENDE STENEN voor de bouw VAN EEN GEESTELIJK HUIS.
DEZE LEVENDE STENEN ZIJN MENSEN, met “BIJZONDERE ‘KENMERKEN” ZULKE LEVENDE STENEN VINDEN WE IN het boek Nehemia. Het is opvallend in de geschiedenis, dat OPWEKKING vaak is begonnen bij één persoon, zo was het bv ook met NEHEMIA, en later bij vele anderen.
Een belangrijke vraag is zeker: “Wat waren/zijn dan die KENMERKEN?”
a.           Zij hadden een ‘persoonlijke relatie’ met de Heere
b.           Zij waren ‘bewogen’ over de nood in Jeruzalem
c.            Zij toonde ‘belangstelling’
d.           Zij hadden ‘berouw’ over hun eigen zonden, maar ook over de collectieve zonden
e.           Hun berouw dreef hen naar uit naar ‘vasten en bidden’
f.            Nederig gebed – smeekgebed – volhardend gebed – belijdend gebed – Schriftuurlijk gebed
g.           Zijn bidden dreef hem uit tot ‘bereidheid en betrokkenheid’

Het is waar je kunt zeggen Nehemia was de BOB, want de Heere was bij hem begonnen, waardoor de OPWEKKING is ontstaan.
Vandaag zou Nehemia kunnen zeggen, maar het gaat niet alleen om mijn GEBED. Leest U maar in vers 11 ‘Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam’.
Hij heeft een andere betekenis aan het woord BOB gegeven. We moeten BIDDEN OM BIDDERS.Wat zou er gaan gebeuren in onze Gemeente en omgeving wanneer wij SAMEN  eens de BOB ZOUDEN worden, door te gaan BIDDEN OM BIDDERS?
Ik ben er van overtuigd dat de BEREIDHEID EN DE BETROKKENHEID voor de bouw van een geestelijk huis dan véél “GROTER ZAL WORDEN.”
WAT DOET NEHEMIA naast zijn gebed en bereidheid?
a.           Hij vraagt verlof en toestemming aan de koning.
b.           En hij krijgt alles wat hij nodig heeft. WAAROM?
c.            Omdat de goede hand van God over zijn leven is (Neh.2:8 EN HIJ GAAT!
Toen Nehemia aankwam in Jeruzalem en eerst rustte van de vermoeiende reis, DEED HIJ daarna een VOLLEDIG ONDERZOEK NAAR DE GROTE NOOD IN JERUZALEM, en zijn conclusie was, IK KAN DIT NIET ALLEEN. (Neh.2:11-17)
EN HIJ LAAT EEN ‘APPÉL’ UITGAAN (Neh.2:17-18) Toen zeide ik tot hen: Gij ziet de rampspoed, waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 18 Toen ik hun meedeelde, dat de hand mijns Gods goed over mij geweest was, eveneens, hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij: Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan.
"Opwekking, wekt weerstand" (n.a.v. hoofdstuk 4 t/m 6)
"Acht aanvallen van Satan.

 1. Aanval van verachting en bespotting in Nehemia 2:19 en 4:1 3.
            Reactie in Nehemia 2:20:                                        Geloof.

 2. De onverwachte aanval in Nehemia 4:7,8.
     Reactie in Nehemia: 4:9:                   Bidden en waken.

 3. Een aanval van ontmoediging van binnenuit in Nehemia 4:10.
            Reactie in Nehemia 4:14b:                  Vrees niet voor hen.
           Denk a/d grote en geduchte Heer. Strijd voor uw naasten en uw huis.

  4. Een onverwachtse aanval in Nehemia 4:11.
           Reactie in Nehemia 4:12:       Hij had het vertrouwen van velen.                                                                        Uitbreiding van het bewakingsplan.

  5. De tweedracht onder het volk in Nehemia 5:1 5.
                   Reactie in Nehemia 5:6 19: Een weloverwogen reactie.
                                                                    Een grote vergadering.
                                                                    Zeer sterk persoonlijk getuigenis.

   6. De verleiding tot een compromis in Nehemia 6:1 2.
                 Reactie in Nehemia                            Ik ben bezig een groot werk te doen en ik kan niet komen. De uitnodiging was om te komen naar het dal van ONO, maar Nehemia antwoordde: O, NO
Deze verleidelijke aanval wordt 4 keer herhaald, telkens antwoordt Nehemia op dezelfde wijze. Zie hiervoor Nehemia 6:4

   7. De aanval van de open brief in Nehemia 6:5 7.
                 Reactie in Nehemia 6:8:                         Antwoord met ontkenning.

    8. Aanval van een valse profetie in Nehemia 6:10.
                 Reactie in Nehemia 6:11 12:                   Gaat niet in op de uitnodiging.

Gedenk mij, mijn God! (vers 14)
Occultisme

.
Occultisme (verborgenheden)
1.    Deut. 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen

2.    Er zijn dus verborgenheden, die te maken hebben met dingen die niet goed zijn voor ons mensen.

3.    Wel kennen we verborgenheden Gods die we mogen zoeken, geheimenissen waar de Efeze brief over spreekt.

4.    Wanneer een gemeente Bijbels niet groeit, zijn er leden die wel willen groeien en het gaan zoeken in andere gemeenten.

5.    Het geopenbaarde is al zoveel, dat we daar al niet over uitgedacht raken.

6.   Vandaag is er een enorme ontwikkeling gaande naar VERBORGENHEDEN Men zegt: Er is meer tussen hemel en aarde en men zoekt.

7.    Maar WAT zoekt men en bij WIE zoekt men?

8.    Wat men VINDT wordt heel vaak getoetst door GEVOEL EN RESULTAAT.

9.    Dat dit LEVENDSGEVAARLIJK is blijkt uit het bekende spreekwoord: ‘GEVOEL BEDRIEGT’.

10. Ook is het gevaar aanwezig dat we zaken en zeker geen occulte zaken moeten toetsen op grond van RESULTAAT, maar op grond van de BRON.

11. Occultisme geeft heel veel resultaten. Denkt u maar aan wat er staat in:

12. Matt. 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

13. Vers 23 En dan zal Ik hen openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij gij werkers der wetteloosheid.

14. ZIJ HEBBEN DUS WEL GEPROFETEERD, BOZE GEESTEN UITGEDREVEN EN VELEN KRACHTEN GEDAAN.  

15.       Wat velen niet weten is, dat er in het rijk van satan HIERARCHIE bestaat, de ene geest is meer dan de andere geest.

16. WAT IS DE INVALSPOORT VOOR SATANSWERK?

17. In de meeste gevallen is dit het GEVOEL en in veel gevallen HET VERSTAND.

18.       s h e e t s  (TOEPASSEN)
19.       WAT MOETEN WIJ  “WETEN?”

20. Col.2:13-15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd


·       Satan is door de Here Jezus ONTWAPEND AAN HET KRUIS. Hij heeft de OVERHEDEN EN MACHTEN “ontwapend – openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

21. TOCH EN! Verleidt satan miljoenen mensen. Dit komt omdat satan zich voordoet op twee verschillende manieren.
·       1 Pet.5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

·       2 Cor.11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als eenengel des lichts.22. Omdat satan honderden methoden hanteert is het onmogelijk om hierop in te gaan. Maar laten we er een paar noemen die voor ons belangrijk zijn


23.       Voor ons persoonlijk is vanbelang:


24. 2 Cor.11:3,4  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.


25. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen GEBONDEN (Enkele voorbeelden)
·       Psalm 107 (Vier groepen mensen)
·       Joh.11 (leven en toch gebonden)


26. Maar HIJ geeft ook ons die opdracht dit te doen IN ZIJN NAAM Joh.11:44 Twee derde van het wonder gebeurd d.m.v. de mens. ROLT DE STEEN WEG – MAAKT HEM LOS EN LAAT HEM GAAN.

27. Jezus, Christus is gekomen om GEBONDENEN TE BEVRIJDEN Luk.4:18,19


28. WIE IN DIT BEVRIJDINGSPASTORAAT mag staan, dient wel rekening te houden met twee belangrijke vragen: IS IEMAND BEZET OF BESMET? (Gebonden of bezeten?
29. Besmetting: Valse leraren, leringen, handoplegging, TV programma’s

30. Het pastoraat is in beide gevallen anders. Bezetting vraag om uitdrijven van demonische machten.
     Besmetting vraag om reiniging door het BLOED VAN JEZUS CHRISTUS.

31. Wanneer we het niet weten, begin dan altijd met het pastoraat van REINIGING, gebeurd er niets dan kan er sprake van BEZETTING zijn.


32.       Een paar kenmerken van BEZETTING ZIJN:
·       Problemen met Bijbellezen – Bidden – in de samenkomst zijn
·       Paranormale gaven
·       Je kunt aangeven wanneer het is begonnen.


Zijn deze kenmerken er niet, dan is het zeker dat iemand niet gebonden is.


33.       Bevrijding van occulte belasting is mogelijk, MAAR WIL IEMAND VRIJ WORDEN?
·       MOGELIJK DOOR:
·                 Bekering / wedergeboorte
·                 Hulp van een begeleider, vaak voor langere tijd
·                 Zelfonderzoek
·                 Berouw en belijdenis, zonden bij name noemen
·                 Wegdoen van alles wat met occulte zaken te maken heeft.


34. VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK:

·       Voorbeeld: Marjan (gefixeerde naam)
·       BRIEFJE in speelgoed Baby

·       Betoverde voorwerpen?


1.    Kinderen fantaseren met poppen, maar beleven hun fantasie als werkelijkheid. Professionele poppenspelers laten hun (buikspreek)poppen bewegen en praten. Daardoor doen zij het publiek vergeten dat het eigenlijk levenloze poppen zijn.

2.    Door de poppenspeler worden de poppen dus in feite bezield.

3.    Doordat dansers maskers dragen vindt er eigenlijk een transformatie van de persoonlijkheid plaats.

4.    Vraag: Is het mogelijk om een op zich dood voorwerp tot leven te laten wekken, te bezielen?

5.     Een psychologische verklaring luidt: ‘De bezieling die de empu [wapensmid] in het wapen [kris] zou hebben aangebracht zijn in werkelijkheid de eigen gedachten en emoties van de krissenliefhebber. Men brengt zichzelf in een toestand van verhoogde aandachtsconcentratie in een zeer beperkt waarnemingsveld. Men geloofd [sic] heilig in wat men waarneemt, autosuggestie.’[1] Maar is er niet meer aan de hand dan autosuggestie?!

6.    Na de vakantie komen mensen met souvenirs naar huis. Argeloos krijgen deze bijzondere voorwerpen vaak een prominente plaats in huis. Als er later op opvallende wijze minder prettige dingen gebeuren, kan men achterdochtig worden.

7.    Voorbeeld: Bijbelschool studie. Stille tijd!

8.    Vraag: Heeft dat te maken met die vreemde attributen? Kunnen voorwerpen met geestelijke kracht geladen worden?

9.    Vraag: En kan die kracht een uitwerking hebben op degene die het voorwerp aanraakt?

10. Vraag: Veranderen traditionele gebruiken in ‘attractie’ oftewel onschuldige souvenirs en verliezen ze hun oorspronkelijke betekenis?

11. Vraag: Bestaan er demonisch besmette voorwerpen of occulte souvenirs als maskers en afgodsbeeldjes, Boeddhabeelden, Wajangpoppen?

12. De sjaal van de Dalai Lama zou occult zijn, want de lama’s gebruiken de stof om mensen daarmee aan te raken en iets van de geest die in hen woont over te laten gaan op degene die de aanraking ontvangt. Het zou gaan om de aanraking, terwijl de stof het medium is waardoor dat gebeurt.

13. Doordat een kerkelijk leider die sjaal zich heeft laten omleggen, heeft hij in zijn positie een deur voor demonische invloeden in zijn kerkelijke gemeenschap geopend.[5] De verkondigster van deze mening werd van repliek gediend door iemand die jaren in Nepal heeft gewoond. Hij kreeg wel zo’n 45 sjaals, en vindt er niets occults aan. Bij het afscheid nemen, uit respect, uit vriendschap als blijk van waardering en om een goede reis te wensen worden sjaals aangeboden. Is een ferme handdruk dan trouwens niet een directer lichamelijk contact met negatieve gevolgen dan het omhangen van een sjaal?![6]  Laten we oppassen voor onterechte geestelijke smetvrees.

14. Zoek niet achter elke boom een demonische macht.


15. ‘Gewone’ gebruiksvoorwerpen als meubelstukken, schilderijen en kleedjes kunnen in bepaalde gevallen wel degelijk occult besmet zijn  Het gaat dan meestal om voorwerpen die een rol hebben gespeeld in spiritistische seances of waarover vervloekingen zijn uitgesproken.

16. Erfstukken van mensen die in de Vrijmetselarij hebben gezeten zijn vaak besmet.Vraag: Kan een huis behekst zijn omdat daar een toverdokter woonde en daar zijn duistere praktijken uitoefende?

17. Voorbeeld: Zes jarig meisje in het pastoraat met haar moeder.

18. Als in een huis occulte praktijken hebben plaatsgevonden, kan zelfs een heel huis besmet zijn. Lichamelijk en geestelijk welzijn kan hieronder lijden.

19. Voorbeeld: Spreken in den Haag

20. Er is ook veel wat we AFGODERIJ NOEMEN.

21. Zelfs een geheiligd voorwerp als de koperen slang van Mozes[10], de vergulde houten kist of ark[11], of de tempel[12] kan leiden tot afgoderij.

22. Een Bijbel of gebedenboek als bescherming onder je hoofdkussen of op zieke lichaamsdelen leggen, is eveneens afgoderij.

23. 1 Thess.1:10 Bekering van de afgoden om de Levende en Waarachtiige God te dienen.24. Er zijn voorwerpen die geluk moeten brengen.

25. Voorbeelden:  Een mascotte  hoefijzer, beschermengel, poppetje aan de spiegel in de auto, die je moeten beschermen.

26. Voorbeelden zijn de om de hals gedragen penning, in sommige stammen een piercing, gebedsketting, een dolfijn en zogenaamd geneeskrachtige stenen. \

27. Er zijn sierstenen in de handel (!) die worden aangeprezen (wondermiddel tegen allerlei kwalen).

28. Na het tegen betaling opladen met ‘supra-mentale energie’ of inwijden, beschermen deze tegen machten, ziekten

29. In Turkije heeft ‘het boze oog’ het gemunt op menselijk geluk. Maar een klein blauw ‘oog’,  zou het afweermiddel zijn.

30. Hoewel de wonderlijke werking zeer onwaarschijnlijk is, blijkt het soms toch te werken, wat te verklaren is zowel uit een placebo-effect of als een geheimzinnige magische werking.

31.  De uitkomst dat iets werkt, heiligt dit middel niet. Hoewel het aanlokkelijk is, is het middel menigmaal erger dan de kwaal.

32. Bekend voorbeeld:  Is de bio-regulator is een armband om de pols (vaak verguld) met twee bolletjes waartussen een krachtenveld zou bestaan. Deze band is verbonden met de Kosmische Energie, zo wordt gesteld.

33. Aan mensen wordt zo troost geboden, maar ook veel meer: een heilzame werking op hoofdpijn, rugpijn, stotteren, slapeloosheid, lage bloeddruk, rugklachten, doofheid, hooikoorts, maagzuur, darmstoornissen, epilepsie, nerveuze spanningen, enz.

34. Deze bio-regulator moet een jaar lang gedragen worden.  Afdoen tijdens sporten of douchen verminderd de werking, dus uit angst laat je dat wel uit je hoofd.

35. En wat te denken van het ingestraalde water en de kaartjes met liefdesenergie vanJomanda?

36. ‘Amulet als ‘beschermings-’ en ‘afweermiddel tegen onheil of boze geesten bedoeld, brengt juist onder invloed daarvan.

37. Het is alles surrogaat voor bescherming in Christus zoeken en op Hem alleen vertrouwen.

Tot voorbeelden van werktuigen van de toverij rekent Derek Prince: hoefijzers, geluksmunten, heiligenplaatjes, amuletten, geboortestenen, gelukshangertjes (bijvoorbeeld voor de verwijdering van wratten), kristaltallen die voor genezing gebruikt worden, platen of cassettes, heksetekens, gelukssymbolen, heidense bescherming biedende of geluk aanbrengende talismannen of andere religieuze kunstvoorwerpen, sterrenbeelden.

Getuigenissen van ervaringen met occulte voorwerpen

·       ‘Laat dit zakje je niet afnemen!’. Toch rukte de pastor het af. In het zakje bleek een papiertje met een toverformule (verbond) te zitten.

·       Een collega kon maar niet zwanger worden. Toen vertelde ik haar dat ik met wicca [hekserij] bezig was en ik voeg haar of ik een talisman voor haar mocht maken. Zij geloofde daar niet in, maar ze vond het goed. Dus maakte ik met een gekleurde doek, kruiden en een spreuk een talisman voor haar. Binnen no time was ze zwanger[26].

·       Zo liet een boer zijn zoon die kinderverlamming had, door een berucht bezweerder
genezen, wat volledig gelukte; maar toen de jongen 16 jaar was, sneed hij zich de
halsslagaders door zonder enige aanwijsbare reden. De vader vond bij zijn dode zoon een
amulet van de bezweerder; het was een leren zakje met daarin een briefje waarop de woorden:
“Deze ziel behoort de duivel toe

·       Een doek met vier schitterend geborduurde draken -een erfstuk- kreeg een ereplaats aan de muur van Derek Prince. Maar toen begon hij tegenstand in zijn bediening te ervaren.
·       Na intensief gebed en vasten werd hij bij die draken bepaald.
·       In de Bijbel wordt de satan als draak afgebeeld (Op.12:1-12).

·        Past het als dienstknecht van Christus, in je huis voorwerpen uit te stallen, die de grote tegenstander van Christus, satan, symboliseren?

·       Kort nadat hij de draken had weggedaan, onderging zijn financiële positie echter een drastische verbetering. Het waren geen gesneden beelden, maar wel afbeeldingen van een valse god die duizenden jaren lang in China aanbeden was.

·       Door ze in zijn huis te halen, had hij zichzelf en zijn gezin onwetend aan een vloek blootgesteld

·      Ook het afgeven van je foto bijvoorbeeld bij de magnetiseur is gevaarlijk.


Toetsing aan de Bijbel

1.    Bovenstaande rij getuigenissen of illustratieve voorbeelden is lang niet uitputtend en wil dit ook niet zijn. De realiteit van besproken voorwerpen lijkt overtuigend.

2.    Kijk niet alleen naar de uitwerking, het resultaat, maar ook naar de bron. Waar komt het vandaan: uit God, satan, uit de mens zelf?

3.    Satan wordt ook wel aap, na-aper, dus weinig origineel, van God genoemd. Het lijkt dus veel op dat van God en onderscheid is hier onontbeerlijk. Aan zijn praktijken hangt altijd en forse prijskaart. Koop nu en betaal later, want betalen zàl je!

4.    Vinden we voorwerpen of materie die bezield zijn terug in de Bijbel? Het antwoord is ja.

5.    Een voorwerp kan gezalfd worden. Zo zette Jacob vaak een steen apart als herinnering die soms gezalfd werd met olie.

6.    Daarmee komt deze gemarkeerde steen echter niet tot bezieling. Een markante boom als terebint (van Moré, Mamre en Tabor, kan een belangrijkere positie innemen danoriëntatiepunt: heilige bomen en gewijde palen.

7.    Hoe te reageren?

1.    Laat je leiden door de Heilige Geest, de Geest van de waarheid vanuit Gods Woord.

2.    De nuchtere spreekwoorden ‘bij twijfel niet inhalen’ en ‘beter voorkomen dan genezen’, gelden ook op dit terrein.

3.    Als de Heilige Geest u een innerlijke onrust of onvrede geeft, kunt u beter dat bepaalde voorwerp niet aanschaffen of juist verwijderen, wellicht zelfs (laten) vernietigen.

4.    Een volkomen toegewijd hart is de Heer welgevallig. Telkens weer worden we opgeroepen om te onderzoeken of wat we in huis hebben de Heer welgevallig is.

5.    Hand.2 DAG en het HUIS en de DISCIPELEN werden vervuld met de Heilige Geest.

6.    Aartsvader Jacob in Genesis 35, zowel als nieuwe christenen in Hand.19, hielden een grote schoonmaak.

7.    Zelfs heel kostbare voorwerpen werden begraven en zelfs liever verbrand dan verkocht, want ‘als het slecht is voor mij, is het ook slecht voor jou’.

8.    Het is dan voor de hand liggend om ons totale leven en bezit aan Hem toe te wijden.

2. Bewaar je hart.

9.    Wees niet selectief maar consequent in de grote schoonmaak of heiliging.

10. Gods Woord legt ons niet haarfijn uit waarom bepaalde voorwerpen verwerpelijk zijn, of voorwerpen occult belast kunnen zijn en hoe dat dan precies werkt.

11. God vraagt geen begrip (‘Begrijp je Mij nou?’), maar wel geloof en gehoorzaamheid (‘Doe wat ik je vraag!’). Het houden van de wet is voor je eigen bestwil.

12.  Hij is heilig en wil dat wij heilig zijn en worden. Gods toorn kwam over Israël nietomdat ze niet godsdienstig genoeg waren, maar omdat ze teveel goden dienden:natuurlijk dienden ze de HERE, maar óók allerlei afgoden. Die verdragen zich echter niet. Kies wie je dienen zult.

13. Afgodsbeelden deugen niet, maar hoe kan je dan wel ongefilterd uren per dag doorbrengen voor de televisie of internet? En wat voor lectuur komt er in huis, welke muziek wordt beluisterd?

Geen overschatting noch angst.

14. Laten we oppassen voor overschatting en angst.  Door angsten komt men juist in de ban van wat men vreest. Boven alles is Jezus Overwinnaar!

15. Er zijn mensen die doorslaan in een extreme ‘anti-occult’ houding.

Jezus Christus in het centrum.

16. Bijbel en geschiedenis vertellen over dit soort wonderen. Maar of er zegen of vloek van uitgaat bepaalt God.

17.  Voordat Paulus ons de wapenrusting aanbeveelt in Ef. 6, vermaant hij ons om ‘sterk te zijn de Heer’. Die relatie is belangrijker dan bezwerende bijbelteksten gebruiken als geestelijke bescherming

18. De godsmannen Paulus en Lucas gingen dus niet krampachtig om met dit ‘occult besmette’ schip genaamd ‘Dioscuren’. Paulus’ focus was niet zo zeer de bestrijding van de duisternis, maar de verkondiging van het koninkrijk van God en Jezus.

19. Laten we nuchter zijn en ons blijven concentreren op onze Heer Jezus Christus en de sterkte van zijn macht en niet op satan en zijn trucs. De duisternis wordt het best bestreden door het licht aan te steken.

20. Ontmasker dan de duisternis. Bedreigender dan voorwerpen is het gevaar van een animistische denkwijze, die ons van de enige levende God kan afleiden.

21. We zijn als een kwetsbaar kind geborgen bij de almachtige Vader, die ons door zijn Geest waarschuwt tegen allerlei vormen van slavernij of gebondenheid en in Jezus’ naam ons bevrijdt van alle duisternis en angst.