Occultisme

.
Occultisme (verborgenheden)
1.    Deut. 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen

2.    Er zijn dus verborgenheden, die te maken hebben met dingen die niet goed zijn voor ons mensen.

3.    Wel kennen we verborgenheden Gods die we mogen zoeken, geheimenissen waar de Efeze brief over spreekt.

4.    Wanneer een gemeente Bijbels niet groeit, zijn er leden die wel willen groeien en het gaan zoeken in andere gemeenten.

5.    Het geopenbaarde is al zoveel, dat we daar al niet over uitgedacht raken.

6.   Vandaag is er een enorme ontwikkeling gaande naar VERBORGENHEDEN Men zegt: Er is meer tussen hemel en aarde en men zoekt.

7.    Maar WAT zoekt men en bij WIE zoekt men?

8.    Wat men VINDT wordt heel vaak getoetst door GEVOEL EN RESULTAAT.

9.    Dat dit LEVENDSGEVAARLIJK is blijkt uit het bekende spreekwoord: ‘GEVOEL BEDRIEGT’.

10. Ook is het gevaar aanwezig dat we zaken en zeker geen occulte zaken moeten toetsen op grond van RESULTAAT, maar op grond van de BRON.

11. Occultisme geeft heel veel resultaten. Denkt u maar aan wat er staat in:

12. Matt. 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

13. Vers 23 En dan zal Ik hen openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij gij werkers der wetteloosheid.

14. ZIJ HEBBEN DUS WEL GEPROFETEERD, BOZE GEESTEN UITGEDREVEN EN VELEN KRACHTEN GEDAAN.  

15.       Wat velen niet weten is, dat er in het rijk van satan HIERARCHIE bestaat, de ene geest is meer dan de andere geest.

16. WAT IS DE INVALSPOORT VOOR SATANSWERK?

17. In de meeste gevallen is dit het GEVOEL en in veel gevallen HET VERSTAND.

18.       s h e e t s  (TOEPASSEN)
19.       WAT MOETEN WIJ  “WETEN?”

20. Col.2:13-15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd


·       Satan is door de Here Jezus ONTWAPEND AAN HET KRUIS. Hij heeft de OVERHEDEN EN MACHTEN “ontwapend – openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

21. TOCH EN! Verleidt satan miljoenen mensen. Dit komt omdat satan zich voordoet op twee verschillende manieren.
·       1 Pet.5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

·       2 Cor.11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als eenengel des lichts.22. Omdat satan honderden methoden hanteert is het onmogelijk om hierop in te gaan. Maar laten we er een paar noemen die voor ons belangrijk zijn


23.       Voor ons persoonlijk is vanbelang:


24. 2 Cor.11:3,4  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.


25. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen GEBONDEN (Enkele voorbeelden)
·       Psalm 107 (Vier groepen mensen)
·       Joh.11 (leven en toch gebonden)


26. Maar HIJ geeft ook ons die opdracht dit te doen IN ZIJN NAAM Joh.11:44 Twee derde van het wonder gebeurd d.m.v. de mens. ROLT DE STEEN WEG – MAAKT HEM LOS EN LAAT HEM GAAN.

27. Jezus, Christus is gekomen om GEBONDENEN TE BEVRIJDEN Luk.4:18,19


28. WIE IN DIT BEVRIJDINGSPASTORAAT mag staan, dient wel rekening te houden met twee belangrijke vragen: IS IEMAND BEZET OF BESMET? (Gebonden of bezeten?
29. Besmetting: Valse leraren, leringen, handoplegging, TV programma’s

30. Het pastoraat is in beide gevallen anders. Bezetting vraag om uitdrijven van demonische machten.
     Besmetting vraag om reiniging door het BLOED VAN JEZUS CHRISTUS.

31. Wanneer we het niet weten, begin dan altijd met het pastoraat van REINIGING, gebeurd er niets dan kan er sprake van BEZETTING zijn.


32.       Een paar kenmerken van BEZETTING ZIJN:
·       Problemen met Bijbellezen – Bidden – in de samenkomst zijn
·       Paranormale gaven
·       Je kunt aangeven wanneer het is begonnen.


Zijn deze kenmerken er niet, dan is het zeker dat iemand niet gebonden is.


33.       Bevrijding van occulte belasting is mogelijk, MAAR WIL IEMAND VRIJ WORDEN?
·       MOGELIJK DOOR:
·                 Bekering / wedergeboorte
·                 Hulp van een begeleider, vaak voor langere tijd
·                 Zelfonderzoek
·                 Berouw en belijdenis, zonden bij name noemen
·                 Wegdoen van alles wat met occulte zaken te maken heeft.


34. VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK:

·       Voorbeeld: Marjan (gefixeerde naam)
·       BRIEFJE in speelgoed Baby

·       Betoverde voorwerpen?


1.    Kinderen fantaseren met poppen, maar beleven hun fantasie als werkelijkheid. Professionele poppenspelers laten hun (buikspreek)poppen bewegen en praten. Daardoor doen zij het publiek vergeten dat het eigenlijk levenloze poppen zijn.

2.    Door de poppenspeler worden de poppen dus in feite bezield.

3.    Doordat dansers maskers dragen vindt er eigenlijk een transformatie van de persoonlijkheid plaats.

4.    Vraag: Is het mogelijk om een op zich dood voorwerp tot leven te laten wekken, te bezielen?

5.     Een psychologische verklaring luidt: ‘De bezieling die de empu [wapensmid] in het wapen [kris] zou hebben aangebracht zijn in werkelijkheid de eigen gedachten en emoties van de krissenliefhebber. Men brengt zichzelf in een toestand van verhoogde aandachtsconcentratie in een zeer beperkt waarnemingsveld. Men geloofd [sic] heilig in wat men waarneemt, autosuggestie.’[1] Maar is er niet meer aan de hand dan autosuggestie?!

6.    Na de vakantie komen mensen met souvenirs naar huis. Argeloos krijgen deze bijzondere voorwerpen vaak een prominente plaats in huis. Als er later op opvallende wijze minder prettige dingen gebeuren, kan men achterdochtig worden.

7.    Voorbeeld: Bijbelschool studie. Stille tijd!

8.    Vraag: Heeft dat te maken met die vreemde attributen? Kunnen voorwerpen met geestelijke kracht geladen worden?

9.    Vraag: En kan die kracht een uitwerking hebben op degene die het voorwerp aanraakt?

10. Vraag: Veranderen traditionele gebruiken in ‘attractie’ oftewel onschuldige souvenirs en verliezen ze hun oorspronkelijke betekenis?

11. Vraag: Bestaan er demonisch besmette voorwerpen of occulte souvenirs als maskers en afgodsbeeldjes, Boeddhabeelden, Wajangpoppen?

12. De sjaal van de Dalai Lama zou occult zijn, want de lama’s gebruiken de stof om mensen daarmee aan te raken en iets van de geest die in hen woont over te laten gaan op degene die de aanraking ontvangt. Het zou gaan om de aanraking, terwijl de stof het medium is waardoor dat gebeurt.

13. Doordat een kerkelijk leider die sjaal zich heeft laten omleggen, heeft hij in zijn positie een deur voor demonische invloeden in zijn kerkelijke gemeenschap geopend.[5] De verkondigster van deze mening werd van repliek gediend door iemand die jaren in Nepal heeft gewoond. Hij kreeg wel zo’n 45 sjaals, en vindt er niets occults aan. Bij het afscheid nemen, uit respect, uit vriendschap als blijk van waardering en om een goede reis te wensen worden sjaals aangeboden. Is een ferme handdruk dan trouwens niet een directer lichamelijk contact met negatieve gevolgen dan het omhangen van een sjaal?![6]  Laten we oppassen voor onterechte geestelijke smetvrees.

14. Zoek niet achter elke boom een demonische macht.


15. ‘Gewone’ gebruiksvoorwerpen als meubelstukken, schilderijen en kleedjes kunnen in bepaalde gevallen wel degelijk occult besmet zijn  Het gaat dan meestal om voorwerpen die een rol hebben gespeeld in spiritistische seances of waarover vervloekingen zijn uitgesproken.

16. Erfstukken van mensen die in de Vrijmetselarij hebben gezeten zijn vaak besmet.Vraag: Kan een huis behekst zijn omdat daar een toverdokter woonde en daar zijn duistere praktijken uitoefende?

17. Voorbeeld: Zes jarig meisje in het pastoraat met haar moeder.

18. Als in een huis occulte praktijken hebben plaatsgevonden, kan zelfs een heel huis besmet zijn. Lichamelijk en geestelijk welzijn kan hieronder lijden.

19. Voorbeeld: Spreken in den Haag

20. Er is ook veel wat we AFGODERIJ NOEMEN.

21. Zelfs een geheiligd voorwerp als de koperen slang van Mozes[10], de vergulde houten kist of ark[11], of de tempel[12] kan leiden tot afgoderij.

22. Een Bijbel of gebedenboek als bescherming onder je hoofdkussen of op zieke lichaamsdelen leggen, is eveneens afgoderij.

23. 1 Thess.1:10 Bekering van de afgoden om de Levende en Waarachtiige God te dienen.24. Er zijn voorwerpen die geluk moeten brengen.

25. Voorbeelden:  Een mascotte  hoefijzer, beschermengel, poppetje aan de spiegel in de auto, die je moeten beschermen.

26. Voorbeelden zijn de om de hals gedragen penning, in sommige stammen een piercing, gebedsketting, een dolfijn en zogenaamd geneeskrachtige stenen. \

27. Er zijn sierstenen in de handel (!) die worden aangeprezen (wondermiddel tegen allerlei kwalen).

28. Na het tegen betaling opladen met ‘supra-mentale energie’ of inwijden, beschermen deze tegen machten, ziekten

29. In Turkije heeft ‘het boze oog’ het gemunt op menselijk geluk. Maar een klein blauw ‘oog’,  zou het afweermiddel zijn.

30. Hoewel de wonderlijke werking zeer onwaarschijnlijk is, blijkt het soms toch te werken, wat te verklaren is zowel uit een placebo-effect of als een geheimzinnige magische werking.

31.  De uitkomst dat iets werkt, heiligt dit middel niet. Hoewel het aanlokkelijk is, is het middel menigmaal erger dan de kwaal.

32. Bekend voorbeeld:  Is de bio-regulator is een armband om de pols (vaak verguld) met twee bolletjes waartussen een krachtenveld zou bestaan. Deze band is verbonden met de Kosmische Energie, zo wordt gesteld.

33. Aan mensen wordt zo troost geboden, maar ook veel meer: een heilzame werking op hoofdpijn, rugpijn, stotteren, slapeloosheid, lage bloeddruk, rugklachten, doofheid, hooikoorts, maagzuur, darmstoornissen, epilepsie, nerveuze spanningen, enz.

34. Deze bio-regulator moet een jaar lang gedragen worden.  Afdoen tijdens sporten of douchen verminderd de werking, dus uit angst laat je dat wel uit je hoofd.

35. En wat te denken van het ingestraalde water en de kaartjes met liefdesenergie vanJomanda?

36. ‘Amulet als ‘beschermings-’ en ‘afweermiddel tegen onheil of boze geesten bedoeld, brengt juist onder invloed daarvan.

37. Het is alles surrogaat voor bescherming in Christus zoeken en op Hem alleen vertrouwen.

Tot voorbeelden van werktuigen van de toverij rekent Derek Prince: hoefijzers, geluksmunten, heiligenplaatjes, amuletten, geboortestenen, gelukshangertjes (bijvoorbeeld voor de verwijdering van wratten), kristaltallen die voor genezing gebruikt worden, platen of cassettes, heksetekens, gelukssymbolen, heidense bescherming biedende of geluk aanbrengende talismannen of andere religieuze kunstvoorwerpen, sterrenbeelden.

Getuigenissen van ervaringen met occulte voorwerpen

·       ‘Laat dit zakje je niet afnemen!’. Toch rukte de pastor het af. In het zakje bleek een papiertje met een toverformule (verbond) te zitten.

·       Een collega kon maar niet zwanger worden. Toen vertelde ik haar dat ik met wicca [hekserij] bezig was en ik voeg haar of ik een talisman voor haar mocht maken. Zij geloofde daar niet in, maar ze vond het goed. Dus maakte ik met een gekleurde doek, kruiden en een spreuk een talisman voor haar. Binnen no time was ze zwanger[26].

·       Zo liet een boer zijn zoon die kinderverlamming had, door een berucht bezweerder
genezen, wat volledig gelukte; maar toen de jongen 16 jaar was, sneed hij zich de
halsslagaders door zonder enige aanwijsbare reden. De vader vond bij zijn dode zoon een
amulet van de bezweerder; het was een leren zakje met daarin een briefje waarop de woorden:
“Deze ziel behoort de duivel toe

·       Een doek met vier schitterend geborduurde draken -een erfstuk- kreeg een ereplaats aan de muur van Derek Prince. Maar toen begon hij tegenstand in zijn bediening te ervaren.
·       Na intensief gebed en vasten werd hij bij die draken bepaald.
·       In de Bijbel wordt de satan als draak afgebeeld (Op.12:1-12).

·        Past het als dienstknecht van Christus, in je huis voorwerpen uit te stallen, die de grote tegenstander van Christus, satan, symboliseren?

·       Kort nadat hij de draken had weggedaan, onderging zijn financiële positie echter een drastische verbetering. Het waren geen gesneden beelden, maar wel afbeeldingen van een valse god die duizenden jaren lang in China aanbeden was.

·       Door ze in zijn huis te halen, had hij zichzelf en zijn gezin onwetend aan een vloek blootgesteld

·      Ook het afgeven van je foto bijvoorbeeld bij de magnetiseur is gevaarlijk.


Toetsing aan de Bijbel

1.    Bovenstaande rij getuigenissen of illustratieve voorbeelden is lang niet uitputtend en wil dit ook niet zijn. De realiteit van besproken voorwerpen lijkt overtuigend.

2.    Kijk niet alleen naar de uitwerking, het resultaat, maar ook naar de bron. Waar komt het vandaan: uit God, satan, uit de mens zelf?

3.    Satan wordt ook wel aap, na-aper, dus weinig origineel, van God genoemd. Het lijkt dus veel op dat van God en onderscheid is hier onontbeerlijk. Aan zijn praktijken hangt altijd en forse prijskaart. Koop nu en betaal later, want betalen zàl je!

4.    Vinden we voorwerpen of materie die bezield zijn terug in de Bijbel? Het antwoord is ja.

5.    Een voorwerp kan gezalfd worden. Zo zette Jacob vaak een steen apart als herinnering die soms gezalfd werd met olie.

6.    Daarmee komt deze gemarkeerde steen echter niet tot bezieling. Een markante boom als terebint (van Moré, Mamre en Tabor, kan een belangrijkere positie innemen danoriëntatiepunt: heilige bomen en gewijde palen.

7.    Hoe te reageren?

1.    Laat je leiden door de Heilige Geest, de Geest van de waarheid vanuit Gods Woord.

2.    De nuchtere spreekwoorden ‘bij twijfel niet inhalen’ en ‘beter voorkomen dan genezen’, gelden ook op dit terrein.

3.    Als de Heilige Geest u een innerlijke onrust of onvrede geeft, kunt u beter dat bepaalde voorwerp niet aanschaffen of juist verwijderen, wellicht zelfs (laten) vernietigen.

4.    Een volkomen toegewijd hart is de Heer welgevallig. Telkens weer worden we opgeroepen om te onderzoeken of wat we in huis hebben de Heer welgevallig is.

5.    Hand.2 DAG en het HUIS en de DISCIPELEN werden vervuld met de Heilige Geest.

6.    Aartsvader Jacob in Genesis 35, zowel als nieuwe christenen in Hand.19, hielden een grote schoonmaak.

7.    Zelfs heel kostbare voorwerpen werden begraven en zelfs liever verbrand dan verkocht, want ‘als het slecht is voor mij, is het ook slecht voor jou’.

8.    Het is dan voor de hand liggend om ons totale leven en bezit aan Hem toe te wijden.

2. Bewaar je hart.

9.    Wees niet selectief maar consequent in de grote schoonmaak of heiliging.

10. Gods Woord legt ons niet haarfijn uit waarom bepaalde voorwerpen verwerpelijk zijn, of voorwerpen occult belast kunnen zijn en hoe dat dan precies werkt.

11. God vraagt geen begrip (‘Begrijp je Mij nou?’), maar wel geloof en gehoorzaamheid (‘Doe wat ik je vraag!’). Het houden van de wet is voor je eigen bestwil.

12.  Hij is heilig en wil dat wij heilig zijn en worden. Gods toorn kwam over Israël nietomdat ze niet godsdienstig genoeg waren, maar omdat ze teveel goden dienden:natuurlijk dienden ze de HERE, maar óók allerlei afgoden. Die verdragen zich echter niet. Kies wie je dienen zult.

13. Afgodsbeelden deugen niet, maar hoe kan je dan wel ongefilterd uren per dag doorbrengen voor de televisie of internet? En wat voor lectuur komt er in huis, welke muziek wordt beluisterd?

Geen overschatting noch angst.

14. Laten we oppassen voor overschatting en angst.  Door angsten komt men juist in de ban van wat men vreest. Boven alles is Jezus Overwinnaar!

15. Er zijn mensen die doorslaan in een extreme ‘anti-occult’ houding.

Jezus Christus in het centrum.

16. Bijbel en geschiedenis vertellen over dit soort wonderen. Maar of er zegen of vloek van uitgaat bepaalt God.

17.  Voordat Paulus ons de wapenrusting aanbeveelt in Ef. 6, vermaant hij ons om ‘sterk te zijn de Heer’. Die relatie is belangrijker dan bezwerende bijbelteksten gebruiken als geestelijke bescherming

18. De godsmannen Paulus en Lucas gingen dus niet krampachtig om met dit ‘occult besmette’ schip genaamd ‘Dioscuren’. Paulus’ focus was niet zo zeer de bestrijding van de duisternis, maar de verkondiging van het koninkrijk van God en Jezus.

19. Laten we nuchter zijn en ons blijven concentreren op onze Heer Jezus Christus en de sterkte van zijn macht en niet op satan en zijn trucs. De duisternis wordt het best bestreden door het licht aan te steken.

20. Ontmasker dan de duisternis. Bedreigender dan voorwerpen is het gevaar van een animistische denkwijze, die ons van de enige levende God kan afleiden.

21. We zijn als een kwetsbaar kind geborgen bij de almachtige Vader, die ons door zijn Geest waarschuwt tegen allerlei vormen van slavernij of gebondenheid en in Jezus’ naam ons bevrijdt van alle duisternis en angst.Betekenis van Geest, ziel en lichaam

DE BETEKENIS VAN GEEST,
ZIEL EN LICHAAM.

Het Woord van God is als een tweesnijdend zwaard, dat vanéén scheidt ziel en geest. In de medische wereld leert en zegt men, dat de mens maar uit twee delen bestaat, lichaam en psyche (ziel). De Bijbel leert echter dat de mens uit geest, ziel en lichaam bestaat.

Het is begrijpelijk dat de wereld niet spreekt over een geest, omdat de geest van de mens niet meer functioneert zoals God dat bedoeld heeft. In onze ziel zetelt ons natuurlijk le ven, maar in onze geest zetelt ons geestelijke leven; d.w.z. dat deel van ons wezen waarmee we met God contact kunnen hebben. Iemand die echter in zonde leeft, kan geen contact met de Hei lige God hebben.

De scheiding van ziel en geest.

Medisch gezien kan niemand uitleggen hoe ziel en geest gescheiden zouden kunnen worden. In de psycho logie is dat ook niet mogelijk. Hoewel er veel studies over dit onderwerp gemaakt zijn, weet niemand precies waar de grens tussen ziel en geest ligt. We moeten stellen, dat beide terreinen in el kaar overlopen en niet van elkaar te scheiden zijn. Toch lezen we dat het woord van God het wel doet. Geluk kig maar, want anders zou een mens nooit tot geloof in Christus kunnen komen!

De Bijbel leert namelijk in Romeinen 10:14-17 dat het geloof in God voortkomt uit het horen van het Woord Gods: "Hoe zullen zij dan Hem aanroe pen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goe de boodschap brengen. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt: Here, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus."
Dat Woord van God dringt zo diep door, dat het ons zondige zielsleven - waarmee we geen contact met God meer kunnen maken - van onze geest kan schei den! Pas wanneer dat gebeurt, wordt een mens in staat gesteld een keuze voor Christus te maken. Vanuit onze zondige en onreine ziel kun nen we geen keus voor God maken.
In de Bijbel lezen we: "...gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, nie-mand, die God ernstig zoekt; allen zijn af geweken, tezamen zijn zij onnut ge worden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een." (Romeinen 3:10-12)                                      

Onze ziel begrijpt en zoekt God niet. Daarom moet de geest van de ziel gescheiden worden, zodat on ze geest door God in staat wordt gesteld om voor Christus te kiezen. Dit is moeilijk om te begrijpen, maar wel het overdenken waard! We komen hier in een ander gedeelte van deze brochure nog op te rug.

Een nieuwe schepping; onbegrijpelijk!

In 2 Korintiërs 5:17 lezen we wat er gebeurt, wan neer iemand in de Here Jezus gaat geloven. Dat is zo concreet, dat Paulus schrijft: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen."
Wat men bij het tot geloof in Christus komen ech ter ont dekt, is het feit dat men ongelofelijk veel dingen nog niet begrijpt. Het nieuwe leven lijkt een puzzelboek. Voor veel mensen is de Bijbel echter ook nog steeds een puzzelboek, zodat zelfs christenen zich soms verwonderd afvragen: "Ben ik eigenlijk wel een kind van God? Is het allemaal wel echt waar? Wanneer ik mijn leven met Gods Woord vergelijk, ontdek ik nog zoveel verschillen... etc."
Dat wordt nog versterkt wanneer men 1 Johannes 3:9 en 5:18 leest:
"Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem (zich zelf), en de boze heeft geen vat op hem".

Veel mensen die tot bekering kwamen, zullen met mij gedacht hebben: "Zo, wat ben ik nu gelukkig, ik zal niet meer kunnen zondigen..," maar dan kom je teksten tegen als Hebreeën 12:14, waar staat: "Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien." Wan neer je dat leest, denk je soms: "ik kan er nooit zeker van zijn dat ik Hem zal zien, want er zijn nog zoveel dingen in mijn leven onzuiver, zondig..."
De Bijbel belooft echter dingen die in het dagelijks leven (nog) geen werkelijkheid zijn geworden en daarom bidt men: "Here, ik heb Uw eer-ste schep pingsdag meegemaakt. Uw licht bescheen mij en ik heb ervaren dat U mijn duisternis in licht veran derde. Maar ga door met uw her-scheppend werk en begin ook met de tweede dag, breng orde in mijn leven. Er zijn dingen in mijn leven en in Uw Woord die ik niet begrijp. Ik vraag mij af: “ Here God, is dit werkelijk Uw weg, Uw wil voor mij?"

Puzzelstukjes worden geordend.

Gedurende lange jaren zag ook ik alleen maar puzzel stukjes zonder enige orde. Maar plotseling maakte God er een geheel van! In een dwaze bui - tenminste dat dacht ik - ben ik een jaar als verte genwoordiger voor een verzekeringsmaatschappij gaan werken. Later begreep ik dat de Here God deze periode heeft gebruikt om mij om te vormen tot evangelist. Ik leerde vrijmoedig met onbekende men sen te spreken en de periode als verkoper heeft daar toe mee gewerkt.

Al deze ervaringen lijken op puz zelstukjes en God voegde ze bij elkaar. Wan neer wij ons hele leven aan God toewijden, be mer ken we dat er bij God geen toeval bestaat. Alles staat onder Zijn controle!

Waardoor worden we beheerst?

Wanneer ik mensen ontmoet die hun le ven aan God wil len wijden, vraag ik zeer dikwijls: "Heb je al een rijbewijs? Kun je met com puters wer-ken? Leer zoveel als je kunt, want God zal het op een dag willen ge bruiken."
Het is daarom belangrijk dat we het onderscheid tussen geest, ziel en lichaam nader uitwerken. Veel christenen kennen na melijk het verschil niet tussen de geest en hun wil. Ze weten het niet te onder scheiden, wan neer een signaal vanuit de geest, de ziel of het lichaam komt. En wat het nog moeilij ker maakt, is het feit dat veel mensen niet weten dat de ziel (psyche) de wil, de emo ties en de ge dachten vertegenwoordigt.

De grote vraag is nu: "Wel ke van de drie factoren beheerst mijn leven. Zijn het mijn emoties, mijn gedachten of mijn wil door welke ik geleid word?"

DE ONGEZOND LEVENDE ONGELOVIGE.

In de Bijbel lezen we dat een ongelovige in de duis ternis is en zonder God leeft. De profeet Jesaja schrijf t: "maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tus sen u en uw, en uw zonden doen zijn aan-gezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort "          Jesaja 59:2.

Onze zonden heb ben dus een ab solute schei ding tus sen God en ons ver oorzaakt. God kan wel onze geest door gronden, maar wij kun nen niet Gods Geest door gron den. Daar door zijn we van nature niet in staat met God te com municeren , om dat onze geest van Gods Geest door de zon de is gescheiden.

Ziel en geest: een Si amese tweeling.

De geest van een ongelo vige func tioneert dus niet zoals God dat heeft be doeld. De geest of persoon wordt beheerst door de dominante ziel, die als een Siamese tweeling met de eigen geest ver bonden is. De geest is door het twee snijdend zwaard van Gods Woord nog niet los gemaakt van de ziel. Dit is kenmerkend voor een ongelovige. Met als gevolg dat deze, vanuit Bijbels oog punt gezien, psychisch on gezond leeft. Hij wordt beheerst door de emo ties, zijn gevoel.

De psychi atrische klinieken zit ten vol met men sen die onge zond leven. Vaak zijn het mensen die in hun jeugd te ma ken had den met traumati-sche ervaringen . Denk maar aan de incestproblematiek, waardoor iemand voor de rest van het leven getekend is. Het kan leiden tot homo-seksualiteit en depressiviteit. Hoe wor den deze proble men in psychiatrische kli nieken aangepakt?

Boksen met een onzichtbare vijand.

Ik kreeg hiermee te maken toen ik een depressieve jonge man enige maanden mocht begeleiden. De jongen haatte zijn vader op een extreme manier en was vervuld met de gedachte hem te vermoorden. In de kliniek vertelde hij de behande lende arts over deze gevoelens, waar na hij naar een kleine kamer ge bracht werd. Daar hing een boksbal zoals bok-sers gebrui ken voor hun trai ningen. De jongen kreeg het advies zijn a-gressie uit te leven op de boksbal, zo lang hij maar wilde. Hier bij moest hij zich voorstellen dat de bal zijn va der ver tegenwoordigde. Die jongen heeft daar zó hard tegen aan staan slaan en zó lang, dat hij er op het laatst bij neer viel. Toen was hij opgelucht. "Ik ben het kwijt", zei hij. Nu, iets kwijt zijn is iets anders dan opgelucht zijn. Wan neer je eens goed uithuilt, kan dat opluch ten, maar het is niet de oplossing van het pro bleem!

Agressief gedrag als daad van de wil.

Toch bereikt men op deze manier resultaat. Waarom? Wanneer iemand de gelegenheid krijgt zijn gevoelens te uiten, dan treedt er een soort van kentering in de psyche op. Dan heeft men dát getoond, wat men wil. Als je er vanuit gaat, dat iemand zijn vader wil vermoorden en hij of zij kan zijn of haar agressie uiten met de gedachte dat hij daar staat, dan neemt men een wils besluit. Om het innerlijk tot uitdrukking te brengen.

DE GEZOND LEVEN DE ONGE LOVIGE.

Zodra de menselijke psyche gezond functioneert, zodat de wil direct bestuurd wordt door de gees t, kan een onge lovige zich heel ge lukkig voelen. Ik heb veel men sen ontmoet die mij vertelden: "Ik heb God niet nodig."  Als ik dan vroeg: "Waarom niet ?" ant woordden ze: "ik ben gelukkig zonder God." Dik wijls zeiden ze erbij: "Ik weet wat ik wil, geloof is al leen voor de zwak keren.”

In de tekening zien we hoe de verhouding tus sen ziel en geest bij gezond levende ongelovigen eruit ziet. We kennen dit soort mensen wel. Ze voelen zich gelukkig en zijn blij met het leven. Ze zitten in het café, drin ken wat met een stel vrienden en gaan zondags naar het voetbal veld.

Dik wijls zie je ze in groepsverband hun sport of hobby beoefenen. Ze weten wat ze willen. Dus vertel ze niet dat ze zich ongelukkig zouden moe ten voelen, want dat is niet zo. Ik vertel ze eer der dat ik mij voor mijn be kering ook gelukkig voelde. Ik leefde een gelukkig leven, was ac tief in de topsport en had veel vrienden. Het beste dat mij kon overko-men was het feit dat mijn naam en foto in de sport krant op maandagmorgen stonden. Dan was mijn hele week goed. Zo was ik jaren bezig met succes, steeds weer beter, altijd hogerop.

Onstabiel wankel geluksgevoel.

Ik heb een positief christelijke achtergrond, maar om je gelukkig te voelen had ik geen religie nodig. Ik voel de me immers helemaal niet ongelukkig! In tegendeel, naar ik dacht had ik al het geluk van de wereld reeds! Later leerde ik dat mijn geluks gevoel afhing van mijn omstandigheden. Veranderden die, dan verdween ook mijn geluksgevoel. Ik leer de hierdoor dat de omstandig heden geen stabiele basis voor een gelukkig leven zijn. Toen ik mijn leven aan de Here Jezus toewijdde, bemerk te ik dat mijn vrede en geluk stabiel konden blijven in God. Zelfs al ging ik door een diep dal van problemen. Het is niet alleen zo dat de vrede en blijd schap van God boven mijn verstand uitgaan, het over stijgt zelfs de omstandig heden. Lees hiervoor Filippenzen 4:4-7!

Het fundament van blijvend geluk.

Eens sprak ik in een koffiebar met enkele jonge mensen over blijvend geluk. Ik vroeg hen om voor mij een lijst op te stellen met onder werpen waarmee zij geluk kig waren. Zelf deed ik ook mee. Ze maak ten een lange lijst en toen ze klaar wa ren, was ik nog aan het schrijven. Nadat ik mijn lijst af had, vergeleken we de antwoorden en ik bleek de ge lukkigste te zijn van allemaal, want ik was een gelovige. God was het fundament van mijn geluk, niet de gunstige omstandigheden!

Jonge mensen hebben meestal hoge ver wachtingen van het leven en kennen niet veel zor gen. Ze zijn mees tal gezond en het leven lacht hen toe. Zolang de omstandigheden gunstig blijven, zou je ze gezon de ongelovigen kunnen noe men, die we ten wat ze willen. Hun wil voert de boven toon en ze geloven dat ze het leven in eigen hand heb ben.

DE ONGEZONDE GELOVI GE.

We zijn nu toe aan de der de karakterschets. In de teke ning zien we dat het leven van een gelovi ge niet drie, maar vier cir kels kent. Er is dus een cir kel bij gekomen, want de Drie-enige God: Vader, Zoon en Hei lige Geest, is in het leven gekomen. Een in grijpende gebeur tenis! God de Heilige Geest woont nu in de ge lovige vanaf het mo ment van zijn of haar weder geboorte.  Lees hiervoor Efeziërs 1:13.

Welk deel van mij werd weder geboren?

Nu is de grote vraag: “Welk deel van onze persoon lijkheid is eigenlijk weder geboren?” Is dat nu mijn geest, mijn ziel, of mijn lichaam? Uit het gesprek tussen de Here Jezus en de schrift geleerde Nicodemus, die niets van deze mate rie be greep, bleek dat het onze geest is, die weder geboren wordt. Hieruit leren we dat  het Gods Woord is dat ziel en geest van éénscheidt. Lees hiervoor Hebreeën 4:12.

De geleerde Nicodemus begreep dit niet en vroeg: "Hoe kan een mens ge boren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en ge boren wor den?" Jezus antwoord de: "begrijp je dit niet? Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik gezegd heb: Gijlieden moet wedergeboren worden"                                    Johannes 3:4- 7.

Wanneer we uit de Geest geboren worden, is dat een groot wonder, een werk van Gods Geest. We zijn christen geworden, een navolger van de Here Jezus Christus.

Beheerst door emoties.

Toch kan zo'n wedergeboren christen nog ongezond functio neren. Dat komt omdat veel christenen door hun gevoel worden beheerst, in plaats van door hun weder geboren geest. Ik ben zelf ruim een jaar overspannen geweest. Mijn emoties heersten over mijn ge dachten en handelingen. Dat was een verschrik kelijke situatie! In zulke gevallen word je door je emoties bedrogen. Ik werd dan ook helemaal door mijn gevoelens geleid. Bijvoorbeeld bij het tijdstip van eten en naar bed gaan. Dat liep zó door elkaar, dat ik soms 's nachts wakker was en overdag sliep en at wan neer ik trek had. Ik had geen besef meer van tijd en regel maat, want ik had het gevoel dat dit mij mijn vermeende vrijheid zou ontnemen. Mijn emoties dicteerden mij om op deze wijze te denk en en te leven!
Twijfelgevoelens over de behoudenis.

Tenslotte begon ik zelfs te twijfelen of ik wel een kind van God was. Ik twijfelde aan de vergeving van mijn zonden, want ik voelde die vergeving niet. Ik las mijn Bijbel alleen als ik er behoefte aan had en zo was het ook met bidden. Ik voelde Gods tegen woordigheid niet meer, waar-door ik mij niet meer zo gelukkig voelde als in het begin. Ik had geen vrede en blijdschap en omdat ik niet voelde vergeven te zijn, begon ik weer te denken aan reeds ver geven zonden uit het verleden. Op deze manier be gonnen mijn emoties mijn gehele leven te beheersen.

GELOVEN IN HERSTEL.

Met een vriend - die ook overspannen was - maakte ik in deze periode lange strandwandelingen. Mijn vriend was er iets beter aan toe, want hij begon al uit het dal omhoog te klimmen. Op een dag zei hij tegen mij: "Vertel jezelf dat je er op een dag uit zult komen." Omdat hij wist wat overspannen zijn betekende, nam ik zijn advies aan en ik zag dat hij zijn ziekte begon te overwinnen. Wanneer hetzelfde advies door een mentaal gezond en sterk persoon was gegeven, had ik het niet overgenomen! Dus vertelde ik mijzelf: "Je zult er weer bovenop komen, op een dag zal het al lemaal voorbij zijn!"  Hoewel ik voor mijn gevoel toch nog steeds verder naar beneden bleef gaan, wist ik dat de oplossing lag in regelmaat. Dus probeerde ik weer wat structuur in mijn leven te brengen. Op een ge geven moment merkte ik, dat ik weer langzaam over eind begon te krabbelen.

Het gevoel geleid door de wil.

De reden dat het gebeurde was eenvoudig: mijn wil begon het van mijn gevoel over te nemen. Hierdoor begon mijn verstand ook weer gezond te functio neren en vertelde mij: "Het is toch ongezond zoals jij leeft. Je zit 's nachts te eten en loopt buiten, terwijl je overdag in bed blijft liggen. Dat is toch raar, wat moe ten de mensen wel niet van je denken?"

Een keer, tijdens een nachtelijke wandeling, vroeg een patrouillerende agent mij: "Heeft u soms een man in een witte regenjas gezien? Die man is overspannen..." En dan te bedenken dat ikzelf overspannen was...

Wedergeboorte; een totaal nieuwe schepping!

Na deze ervaring ontmoette ik in het pastoraat veel mensen die met hetzelfde probleem worstelen. Wat ik hun vertel is: "Je mag weten dat je een nieu we schepping bent, je bent wederom geboren." Het is name-lijk juist deze zekerheid die weder geboren, maar overspannen chris-tenen dreigen te verliezen, omdat ze het niet meer weten en niet meer voelen. Het moet ze opnieuw onder de aandacht wor den gebracht dat hun geest wedergeboren is.

Toch voelen veel christenen niet dat ze zijn weder geboren. Dat komt omdat hun geest beheerst wordt door hun emotionele leven, in plaats van door geloof, wil en verstand. Daarom is het zo belangrijk dat mensen op grond van Gods Woord het zeker gaan weten dat de wedergeboorte heeft plaats gevonden. Alleen Gods Woord geeft de zekerheid: je bent een nieuwe schep ping. Je bent wedergeboren, ook al voel je het niet (meer). Je geest is opnieuw geboren, maar functioneert niet goed, omdat het jouw gevoel is die je gedachten en je wil beheerst.

Geloof de Here God wanneer hij zegt dat je Zijn kind bent, ook al voel je het niet zo. Jouw gevoel is bedrieglijk, maar wat God heeft beloofd is een feit en geen gevoel!

Krachteloos intellect.

Op een keer belde een man mij op voor een afspraak. We kenden elkaar niet, maar voor we een geschikte datum voor de afspraak konden maken zei hij: "Laat mij u eerst vertellen dat ik vijftien jaar geleden een kind van God werd, maar ik ben een alcoholist geworden en ik ben elke dag dronken. Ik had twee be drijven en heb beide naar een faillissement ge-leid. Mijn huwelijk is ook stuk. Kan ik toch nog komen?"
Het antwoord is duidelijk, natuurlijk kon hij komen, maar hij was verbaasd over het feit dat ik enkel op zijn getuigenis in zijn wedergeboorte geloofde!

Enige tijd later ontmoetten we elkaar en ik legde hem de situatie uit waarin een ongezonde gelovige kan verkeren. We dankten samen de He-re Jezus voor zijn redding en voor het feit dat hij zich een kind van God de Vader mocht noemen. Samen erkenden we in gebed het feit dat hij als christen niet goed functioneerde. Deze eenvoudige erkenning in een ge zamenlijk ootmoedig gebed, veroorzaakte bij ons beiden een grote blijdschap!

Daarna legde ik hem uit op welke wijze hij zijn gees telijk leven geblokkeerd had; "Jouw ziel is het mid del, het instrument, waardoor geestelijke dingen ge stalte krijgen. Maar doordat bij jou het verstand boven-aan staat, heb je nu een probleem in je ziel."

Dit kon ik zeggen, omdat hij mij verteld had dat hij elke morgen in gebed tegen de Here God zei: "Here God, het is niet goed dat ik drink en ik zal het niet meer doen..." Maar een uur later zat hij opnieuw achter een borrel! Zijn verstand vertelde hem dat het niet goed was om te drinken, maar een verstan delijke constatering van een feit heeft geen kracht om de misvormde behoeften van het lichaam te beheersen. Hij leek het te begrijpen en zei: "Dus niet mijn verstand, maar mijn wil moet mijn ziel beheersen? D us wanneer ik mij tot God om hulp wend om mijn wil te beheersen, zal Hij mij de kracht geven om te stoppen met drinken?"

Onze gevoelens, noch onze gedachten of intelligentie zijn in staat om op de juiste manier de leiding over onze ziel en dus ons leven, te nemen. Zodra ik zeg: "Ik zal mijn best voor dit of dat doen", gaat het verkeerd. Alleen wanneer Gods Geest mijn verstand, wil en gevoel beheerst, gaat het goed!

DE GEZONDE GELOVI GE.

Wanneer we de vier de karakter schets bekijken, zien we een weder geboren chris ten, die naar geest, ziel en lichaam gezond func tioneert. De wil blijkt een open ka naal naar de psyche en het lichaam te zijn. Gods kracht is in on ze ziel werk zaam door de wil. Maar, dat gebeurt al leen wan neer de wil van God nauw keurig aan sluit op onze eigen wil! En wie wil komt en ont vangt hoop!
God sluit niet aan bij ons intel lect, ook niet bij ons ge voel, maar sluit Zich al leen aan bij onze wil. Zie Johannes 7:17. Daar om zegt God: "...wie dorst heeft, komen, en wie wil, neme het water des levens om niet" Zie Open baringen 22:17. God zegt niet: "Je mag komen wan neer je zover bent dat je het be grijpt!" Hij zegt ook niet: "Je mag komen wan neer je je goed ge noeg voelt..." Nee, Hij nodigt ieder een uit die wil!  In Johannes 6:37 nodigt de Here Jezus alle men sen uit om tot Hem te komen: "Een ieder die tot Mij komt, zal Ik geenszins uit werpen." De grondtekst zegt zelfs dat iedereen die wil of iets nodig heeft, mag komen, om  hetgeen wat men nodig heeft gratis uit Zijn handen aan te nemen!

Jezus' vraag aan de zieke man die al 38 jaar hulpeloos aan dat badwater had gelegen: "Wil je wel ge zond wor den?" Zo´n vraag komt ons misschien vreemd voor, maar deze vraag had een achter grond. De Here Jezus wilde het geloof van de zieke en teleurgestelde man be proeven. Zowel ons geloof als onze wil dienen be proefd te worden. De Bijbel leert ons dat geloven met onze wil te maken heeft.

De wedergeboorte en onze wil.

Wat gebeurt er tijdens de weder geboorte? Het is duidelijk dat er bij de wedergeboorte iets heel ingrijpends gebeurt. In één zin gezegd: een mens  krijgt er een andere wil bij! In feite heeft men dan een pro-bleem, want er zijn dan ineens twee willen, Gods wil en de eigen wil! Bei-den hebben invloed op de geest en dat lezen we in de woorden van Pau-lus in Romeinen 7:19: "Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet en het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik." Hieruit blijkt dat de natuurlijke wil onderworpen is aan de macht van de zonde!

Overleggen, naar bóven of naar benéden?

Met mijn wil kan ik dus overleggen naar boven of naar beneden. Wanneer mijn wil naar boven over leg pleegt, sluit zij aan bij Gods wil. Wan neer ze met mijn gevoel en verstand raadpleegt, is de wil naar beneden gericht, dan gaat het verkeerd, we zondigen. We kozen verkeerd. Zie Jakobus3:15.

Je kunt zeggen dat mannen hun beslissingen gewoonlijk vanuit hun intellect nemen en vrouwen vanuit hun gevoel. Wanneer ik zeg gewoonlijk betekent dat vooral in de eerste plaats. Ik zeg niet dat mannen geen gevoelens kennen en vrouwen geen intellect, maar mannen kunnen zoveel redeneren, dat ze het zelf niet eens meer begrijpen. Terwijl vrouwen vaak op hun intuïtie afgaan (en nog vaak gelijk hebben ook), en mannen dan dikwijls zeggen: "Ik krijg wat van jouw gevoelens", hebben vrouwen tijdens het luisteren allang door waar het om draait.

Beide reacties kunnen gevaarlijk zijn. Een be sluit moet noch op ons verstand, noch op ons gevoel, maar op Gods Woord gebaseerd zijn. Dat Woord spreekt onze wil aan! Onze wil moet de instructies ontvangen van een wedergeboren geest, die onder con trole staat van Gods Heilige Geest!

Eigenwillige bemoedigingen.

Als christen kun je dus beslissen om met je gevoel of je verstand te overleggen. Dat is ook zo in het kiezen van bepaalde te lezen Schriftgedeelten. Je kunt dan geleid worden door je intellect, of door je gevoelens. Wanneer ik mij door mijn gevoel laat leiden, zoek ik vaak niet die gedeelten welke mij aansporen tot zelf onderzoek!

Liever zoek ik een inspirerend of troos tend gedeelte op.  Maar in feite is dit een vorm van eigenwilligheid, al zeg ik: "De Here heeft mij een schit terende en bemoedigende tekst vandaag ge geven." terwijl ik minder aansprekende en wellicht waarschu wende teksten heb overgeslagen, met de gedachte: "dat is niet voor mij, want God kent me en wil dat ik me gelukkig voel."

Onder controle van Gods Geest.

Wanneer iemand op jonge leeftijd tot geloof komt, wordt de Bijbel vaak op deze manier gelezen. Men wordt geleid door emoties, door ge voel, of door intuïtie zo men wil.  Natuurlijk be grijpen we dat. Jonge chris tenen zijn als een baby. Ze lachen en huilen, maar leven op ge voelens en indrukken. Ge voelens zijn daarom het eerste element van ons chris telijk leven dat ontwikkeld en onder con trole van de Heilige Geest moet ko-men. Dat geldt zowel voor het natuurlijke als het geestelijke leven!

Men kan soms met heimwee terugdenken aan de tijd van kort na de bekering. We denken dan aan onze eer ste liefde, zoals we dat noemen. Eigenlijk is die zogenaam de eerste liefde groten deels een leven op ge-voel! Het was wel gericht op de Here Jezus en op recht gemeend. Dat mogen we niet vergeten. God wil dat we vasthouden aan de gezind heid ervan, die gezien werd in de eerste wer ken. Zie Openbaringen 2:4,5.

De eerste liefde en onze geestelijke groei.

Die eerste liefde is echter niet de enige soort liefde die de Bijbel kent. We worden in de Schrift gewaar schuwd om niet te blijven stilstaan in onze gees telijke groei door almaar van alleen melk af hankelijk te blij-ven. Lees in dit verband eens 1 Korintiërs 3:2;13:11; Efeze 4:14,15 en Hebreeën5:11-14). Ons intellect, het tweede element in onze ziel, behoort óók gevoed en ontwikkeld te wor den. Alleen dàn kunnen we groeien in de kennis van Gods wil en genade. Zie 1 Korintiërs 14:20 -25. Vraag je een jong christen wat hij denkt dat God met zijn leven wil doen, dan heb vaak je een probleem.

Afhankelijk van voogden en verzorgers.

Hoewel zowel de emoties als het verstand min of meer ontwikkeld zijn, weet hij vaak nog niet wat God van hem vraagt. Zijn wil wordt nog niet door de Heilige Geest geleid en blijft onder voogden en ver zorgers. Lees Hebreeën 5:13; Galaten 4:2. Helaas blijven veel christenen in dit stadium leven, zodat ze voort durend raad moeten vragen en geleid moe-ten worden. Ze blijven afhan kelijk van voogden en verzorgers. Die  moe ten hen blijven helpen en vertellen welke beslis singen ze moe ten nemen. Hoewel ze de Bijbel kennen, iedere zondag in de kerk oplettend luisteren, schijnt het niet echt tot hun nieuwe persoonlijkheid in Christus door te drin gen. Er is geen geestelijke groei naar volwassenheid. Ze ne-men geen Bijbels gefun deerde en levensveranderende beslissingen.

GEZOND GEES TELIJK LEVEN.

Wat gebeurt er wan neer iemand werkelijk weet wat hij wil? Dan heeft hij een stabiele wil, die niet door omstandig heden heen en weer wordt geslingerd . Zie Efeziërs 4:14.

Laten we op nieuw de vier de tekening be kijken. Het boven ste deel van de teke ning stelt de wil voor, die zich be vindt in de ziel, de psyche. De wil is lager ge legen dan onze geest. Door de verbin ding tussen wil en geest, is er tegelijk ver bin ding met Gods Hei lige Geest en Gods wil.

Het is Gods bedoeling dat we een ge zond gees telijk leven ontwik kelen Van boven af komt Christus door de weder geboorte met Zijn Heilige Geest in onze geest woning maken. We lezen dat o.a. in Johannes 14:17; Romeinen 8:9 en Efeziërs  3:17.

Nooit spreekt de Geest van God (in de verkeerde volgorde) over lichaam, ziel en geest. Al tijd wordt de geest voor op gezet, vervolgens de ziel en pas dan het lichaam.

Paulus schrijft daarom 1 Tessalonicenzen 5:23:24 "En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onbe-rispelijk bewaard te zijn."

Open staan voor Gods wil.

Wedergeboren te zijn betekent van bovenaf geboren te zijn. Vanaf dat moment is Gods wil in mijn geest geves tigd en als christen behoor ik dus open te staan voor Gods wil, zodat ik bij iedere gelegenheid en voor ie-dere zaak naar Zijn wil vraag en die ook leer kennen. Paulus' eerste reactie op zijn ontmoeting met God was dan ook: ”Wie zijt Gij Here?”, om vervolgens Gods wil uit te voeren. Zie Handelingen 9:5-9.

We moeten dus leren onze eigen wil ondergeschikt te maken aan Gods wil en niet proberen God voor te schrij ven wat Hij zou moeten doen. In dat laatste geval bidden we dikwijls: "God help mij, zegen mij, bewaar mij en geef mij kracht." Maar zo hoort het niet. We behoren naar Zijn wil te vragen; "Here, wat wilt U dat ik doen zal? Ik buig mij voor Uw wil en wil doen wat U wilt dat ik doen zal. Waar kan ik U helpen in Uw konin krijk?"

Buigen onder Gods wil.

Wanneer ik mij dus gewillig buig onder de wil van God, dan weet ik dat ik geleid word. Dan hoef ik niet te bidden of God voor mij wil zorgen, want ik wéét dat God voor mij zorgt. We merken wel dat we vaak andersom denken, zo van: "Here God ik hoop dat U erbij bent en dat U mij helpt." Wat gebeurt er nu wanneer Gods wil in mijn leven boven aan staat en mijn wil onderaan? Dan gebeurt er dit: dat God met Zijn wil door mijn wil, verstand en gevoel heen, mijn lichaamsfuncties beheerst, terwijl Hij verstand en gevoel controleert en bijstuurt.

De gezonde volgorde.

Wat gebeurde er met die bekeerde alcoholist? Die ontdekte dat het in zijn psyche niet goed zat; zijn verstand en niet zijn wil stond bovenaan. De ge zonde volgorde ontbrak. Toen hij begreep dat zijn wil onder con-trole van Gods Geest moest komen via zijn eigen geest, was hij van het ene op het andere moment geen alcoholist meer. Hij stond de volgende ochtend op en hij zei: "Here God, één ding weet ik nu, niet ik moet het doen, maar U.  Ik heb  het al 15 jaar zelf gedaan, maar ik wil me nu on derwerpen aan U, wilt U het maar in mij uitwerken." Toen pas kreeg de Heilige Geest de kans om door zijn geest heen, in hem te gaan werken aan zijn verstand, gevoel en lichaams functies. Dat werd natuurlijk een geweldige overwinning. De grote vraag is nu, of wij als lezers deze triomf óók kennen! Triomferen omdat Gods Geest de leiding heeft!

Zelfwerkzaamheid in plaats van overgave.

Wanneer we volgens Hebreeën 10:25 de eigen gemeentesamenkomsten geregeld bezoeken, horen we tel kens opnieuw dat Gods Geest in ons wil wonen en wer ken en zeker Zijn eigen werk in ons zal voleindigen. Lees daarvoor Filippenzen 1:6 en Psalm 138:8. Maar dikwijls zijn wijzelf be zig Gods werk te voleindigen, terwijl God zegt: "Het werk dat Ik begonnen ben, dat voleindig Ik."

Laten we daarom 1 Tessalonicenzen 5:23 nog eens lezen: "De God des vredes heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk be waard te zijn." Welke delen? Onze geest, onze ziel en ons lichaam! God heiligt ons, niet wijzelf! Wanneer ik het zelf moet doen, komt er niets van terecht.

Het offer van Christus en onze heiliging.

Het is Gods wil dat wij onze wil aan Hem over geven, omdat wij door het offer van Christus voor God zijn geheiligd. Hij wil niet alleen dat mijn geest geheiligd is, maar dat het heiligingsproces zich doorzet in mijn ziel en lichaam! In 1 Korintiërs 3:16 stelt Paulus de vraag aan de gemeenteleden: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont?”  Zie ook 1 Korintiërs 6:19.

Die mensen waren wel wedergeboren, een nieu we schep ping geworden, maar met hun lichaam deden ze waar ze zelf zin in hadden en gebruikten dat voor hun eigen vreugde en ple zier. Ze begrepen niet dat de weder geboorte al les met hun lichaam te maken had!

Ons lichaam, tempel van de Heilige Geest!

Wanneer we gaan beseffen, dat God Zijn hei ligings werk van bovenaf doet en begint in de geest, om vanuit de geest door te werken in de ziel, en van daaruit ook naar het lichaam, dan krijgt men meer respect voor het lichaam. Het is immers een werk plaats van Gods Geest! Ik moet al-leen waakzaam zijn dat ik het werk van God niet zelf ga doen, want dan komt er niets van terecht! Het enige wat ik moet doen is, mijn wil onder werpen aan de wil van God en het Hem laten doen.

Heiliging, een afbraakproces?

Het heiligingsproces gaat niet zon der pijn. Het gaat soms zó diep ging, dat ik in dat proces zei: "Here God moet het nu nog die per?" En terwijl ik dacht dat het niet dieper kon, kwam er weer een verdergaand proces van afbraak. Je hebt dan het gevoel of alles wordt af gebroken, maar er was een wonderlijk iets, en dat staat in dit vers. Wie heiligt er? De God des vredes.

Ik ben blij dat het erbij staat, want heiliging kan veel pijn doen, emoties oproepen, maar Gods vrede is voorhanden en gaat niet weg. In het heiligingsproces is er vrede, want Hij die heiligt is de God van de vrede! Tijdens dit proces kunnen de tranen rijkelijk vloei en, dikwijls vanwege het feit dat je een vol komen afbraak lijkt te ondergaan. Maar wan neer je gewillig dit proces ondergaat, blijft Gods vrede!

LIEFELIJKE VOETEN.

Tenslotte merkt men dat het niet alleen de psyche is die verandert, maar dat men ook een andere kijk op het lichaam krijgt.  Wanneer men in de Bijbel over liefe lijke voeten leest – zie Romeinen10:15 - omdat deze een goede boodschap brengen, krijgt men respect voor die werk-plaats van Gods Geest! Dan leert men te zeggen: "Here, waar wilt U dat mijn voeten, beter nog, Uw voeten, Uw goede tijding heenbrengen?" En omdat God echt richting wil geven aan je voeten, geeft Hij ook een ant-woord op je gebed en leidt Hij je door Zijn Geest naar Zijn wil.

Wijsheid van beneden.

Nog een laatste punt. We hebben gezien dat een christen met de wil kan overleggen met boven of met beneden. In het laatste geval loopt hij gevaar terecht te komen in wat Jakobus 3 vers 15-16 vrij vertaald  noemt: De wijsheid die van beneden komt, die aards is, natuurlijk, duivels. En dat heeft als gevolg: bittere naijver en zelfzucht, wanorde en allerlei kwade praktijk.

Ik heb in mijn leven heel wat beslissingen moeten nemen die ik verstandelijk gezien niet tot een oplos sing kon brengen. Ik zei dan: "Here God, daar sta ik nu, wat moet ik ermee, ik snap er helemaal niets van. Here, verstandelijk kom ik hier niet uit, maar toch heb ik dat onrustige gevoel dat er iets moet gebeuren!"

Wijsheid van boven.

Als ik er nu met mijn verstand en mijn gevoel niet uit kom, wat moet ik dàn? Dan hebben we nog de mogelijkheid om met onze wil naar boven te over leggen. De apostel Paulus zegt in dat bekende woord in Romeinen 8:28 dat hij weet dat God alle din gen doet medewerken ten goede.

Nu moet u eens aan Paulus vragen hoe hij dat weet. Wie hem vraagt; "Paulus, weet je dat met je verstand?", dan zal hij zeggen: "Nee, dat niet." Hij zat immers in de gevangenis en kon met zijn verstand niet weten waarom. Hij had kunnen denken: "Here, hoe moet dat nu met de verkondiging van Uw Evan gelie? Ik kan geen kant meer op!"

Begreep de apostel deze situatie? Wist hij met zijn gevoel dat God alle dingen doet medewerken ten goede? Ja, vanuit zijn gevoel kon hij inder-daad zeggen dat de 40 min één slagen pijnlijk waren. Maar daardoor kon hij niet weten of zien dat deze ervaring moest medewerken ten goede!

Onbegrijpelijke wegen; toch zeker van Gods liefde.

Men kan dus iets weten, zonder het verstand en zon der gevoel. Hoe weet ik het dan? Als ik het aan Paulus zou vragen, zou hij zeggen; "Omdat God het zegt!" Een moeilijke weg te begrijpen is iets anders dan God op Zijn Woord te geloven! Ik begrijp veel zaken in mijn leven niet. Wanneer God tegen mij zegt dat Hij mij zó liefheeft, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon voor mij gegeven heeft, kan ik dat met mijn verstand niet begrijpen.

Kunt u met uw verstand begrijpen dat u een kind van God bent? Ik niet, ik snap daar niets van. Als mensen mij vragen, "Weet jij dat je een kind van God bent?", dan zeg ik; "Ik weet het voor 100% zeker." Als ze dan zeggen: "Hoe weet je dat dan met je ver stand?" dan zeg ik: "Nee, niet met mijn verstand, want ik begrijp niet wat God in mij gezien heeft." En als ze zeggen: "Vanuit je gevoel dan?" dan zeg ik: "Nee, ik voel het vaak helemaal niet." "Maar hoe weet je dan zo zeker dat je het bent?" "Omdat God het zegt."

Merkt u het, ik kan dus iets weten, met mijn wil, die overlegt naar boven. Als God dus zegt dat het zo is, dan hoef ik het niet te begrijpen, dan hoef ik het niet te voelen, maar ik beleef het wel! Dat komt omdat ik met een wilsbesluit heb gekozen om God te vertrou wen in wat Hij doet!

DE BASIS VAN ONS BEHOUD.

Ik zeg vaak tegen mensen: "Mijn behoud ligt gelukkig buiten mijzelf, daarom kan de duivel er ook niet aanzitten. Mijn behoud ligt in Chris-tus." Mijn volle zekerheid, dat ik geen zondaar meer ben in de ogen van God, ligt dus buiten mij, in de Here Jezus Christus. Verstandelijk zeg ik dat ik de grootste zondaar ben die er is. Gevoelsmatig beleef ik mijn zonden, maar ik weet wel dat ik in de ogen van God geen zondaar meer ben. Waarom niet? Omdat God in Zijn Woord zegt dat ik dat niet meer ben. In Hebreeën 10:10 staat dat ik door geloof: "Voor eens en voor altijd geheiligd ben door het offer van het lichaam van Jezus Christus." Dus ik zeg met mijn wil, dat wat God wil.

Gods wil is uitgedrukt in Zijn Woord.

Wanneer we dat gaan inzien, gaan we een leven vol over winning en ontspanning binnen! Ik zie veel men sen in hun geestelijk leven volkomen on-der uitgaan. Waar om? Omdat ze in hun psyche constant heen en weer geslingerd worden. Maar ik moet met mijn wil naar boven overleggen, niet met mijn ver stand of gevoel, en zeggen: "Here God, wat zegt U nu in Uw woord."

Bijbel lezen kan men doen met gevoel, al zoekend naar een tekst die met het gevoel in overeenstemming is. Dat kan ook met het verstand. Wan-neer men een goed ver stand heeft, kan men zelfs doctor in de Godge-leerdheid wor den, zoals de onbekeerde Nicodemus! Het is mogelijk veel van de Bij bel te weten en er toch buiten te staan. De Here Jezus zei van de Farizeeërs, oudsten en schriftgeleerden: "Jullie zijn als een wit gepleisterd graf." Aan de buitenkant is alles prima, maar aan de bin nenkant is de dood.

Bijbel lezen met de wil.

We hebben gezien dat de bijbel gelezen kan worden met het gevoel en met het verstand. Men kan de Bijbel echter ook lezen met de wil. Dat moet men leren. Het is goed tegen de Here God te zeggen: "Here God, ik open de Bijbel en ik geloof met heel mijn hart, dat U aan het woord bent, dat U in dit woord Uw wil bekend maakt. Here God, ik moet U belijden, dat ik met mijn verstand niet weet hoe het allemaal moet, en wat de uitwerking ervan zal zijn. Ik moet U ook zeggen dat Uw Woorden nogal aardig tegen mijn gevoel ingaan, maar ik wil het accepteren, omdat U het zegt. Wat U ook zegt, Uw wil gaat voor en U weet hoe dat in mijn leven ge stalte moet krijgen, want ik weet het niet."

Schijnbekeringen door gevoelsbesluiten.

Wanneer u in het pastoraat actief wordt en u zou het grote voorrecht genieten om met mensen neer te knielen die tot de Here Jezus willen komen, moet u dit prin cipe kennen. Waarom? Omdat we in het pastoraat zoveel schijnbekeringen zien.

Ik herinner me dat er tijdens een bijeenkomst een uitnodiging gedaan werd om naar voren te komen. Er stond een man op en deze kwam naar voren en liep naar de gebedstent. Ik stapte van het podium af en liep achter hem aan en kreeg een heel gesprek met hem. We gingen samen op onze knieën en deze man aan vaardde de Here Jezus. Hij was zo geweldig emo tioneel, zo blij. Ik kwam terug op het podium en ik ging naast een collega zitten en zei: "Joh, geweldig er is net iemand tot de Here Jezus gekomen, die man die daarnet opstond". Zegt mijn collega: "Alweer? Die man komt elk jaar tot bekering." Dat waren dus pure ge-voelsbesluiten!

Beslissingen gebaseerd op redenaties.

Een wereldbekende evangelist vertelt dat van de tien duizenden mensen die naar voren komen, er 90% zou kunnen afvallen. Maar hij zegt ook; "Wat een wonder, dat 10% echt is! Dan komen er toch nog tienduizenden mensen tot bekering!"

Er zijn ook mensen die een verstandelijk besluit nemen, zij hebben de oordeelspreek gehoord en denken: "Het is toch verstandig als je je bekeert." Er gebeurt echter niets ingrijpends in hun leven, want er moet een wilsbesluit komen. Ik heb mensen tot de Here Jezus mogen leiden waar ik wel driemaal het zondaars gebed mee heb moeten bid den, omdat men het bad zo van: "Here Jezus, ik heb gehoord dat ik ook tot het geloof mag komen en ik heb gehoord dat U ook van mij houdt, dank U wel.
Ook hier gebeurde er niets ingrijpends, omdat de Here Jezus en Zijn beloften niet werkelijk aanvaard werden! Het wilsbesluit bleef achter wege! Dat besluit kwam pas toen hij zei: "Here Jezus, ik wil u op dit moment aan nemen als mijn Heiland en Verlosser en ik aanvaard U nu@. Alleen door een wilsbesluit gebeurt er wat.

Beproeving of verzoeking?

Er zijn twee zaken die zowel in mijn eigen leven als in  dat van anderen gebeuren. Het feit is dat Gods be proevingen en satans verzoekingen hand in hand gaan! We lezen namelijk in de Bijbel dat op momenten dat God ons geloof beproeft, satan aan de zelfde zaak werkt, ons verzoekt en ons van God tracht weg te trek ken! Een beproeving van God heeft natuurlijk een ànder doel dan de verzoeking van Satan.

Wanneer God ons beproeft, heeft Hij maar één doel en dat is ons afhankelijk te maken van Hem alleen. We zien het doel van beproe vingen ook in het leven van de lijdende Job. God wil maar één ding: dat Job volkomen afhankelijk wordt van God. Satan verzoekt en wil maar één doel be reiken: ons proberen onafhankelijk te maken van God, ons weg te trekken uit de gemeenschap met God. Dat gebeurt steeds weer. Als God beproeft, staat Satan erbij om ons weg te trekken. Dit is vaak heel moeilijk om te on derscheiden. Wat is nu van God en wat is nu van Satan? Ze werken allebei aan ons christen leven.

Het resultaat en doel van beproevingen.

We vinden het resultaat van dit werken - vanuit twee totaal verschil-lende kanten en met totaal tegen overgestelde doelen - in het doel daarvan. Als een situatie ons dichter bij God brengt, dan is God bezig ons onvoorstelbaar rijk te zegenen; als het ons weg trekt van God en Zijn liefde, dan merken we eigenlijk dat Satan de zaak gewonnen heeft, het eindigt in bit terheid en zelfbeklag.

Daarom moeten we onthouden dat God altijd van boven naar beneden werkt, van onze geest naar onze ziel en daarna naar ons l ichaam. Satan werkt echter pre cies andersom, van on deruit naar boven. Als hij dat doet, begint hij dus met ons l ichaam! Voor de meeste mensen is het li-chaam erg be langrijk. Hoe zien we eruit, hoe kijken mensen tegen ons aan en o wee, wanneer er weer een paar gram is bijgekomen!

De meeste mensen zijn ge fixeerd op hun lichaam. Er leven veel mensen met een minder waardigheidscomplex, omdat ze niet dat lichaam hebben dat ze zo graag willen hebben. Of dat er iets aan dat lichaam te groot of te klein is.


ONDER INVLOED VAN HET OCCULTE.

Veel mensen zijn er zó op ingesteld, dat men om die reden aan yoga is gaan doen. "Ach", zeggen ze, "dat is heilgymnastiek, zo heette dat vroeger, vandaag heet het yoga." Maar geloof het maar niet. En waarom doet men aan yoga? Is het alleen om de lichamelijke oefening?

Neen, het kijkt van onderen naar boven. Men hoort erbij en dat geeft zo’n prettig gevoel. Dat schijnt in het begin zo te zijn, maar gaat men verder, dan komt men op een ge geven moment voor de keuze te staan zich helemaal over te geven, zich toe te ver trouwen aan de filosofie die achter yoga steekt! Omdat het zo’n prettig gevoel geeft, komen de mensen inder daad zover zich helemaal aan hun yogaleraren toe te ver-trouwen.

Dat is nu precies wat yogalei ders - en de hele occulte wereld erachter - willen, dat het niet alleen een zaak van het gevoel is, maar dat er een wilsbesluit komt.

Yoga; fixatie op het lichamelijke.

In de occulte wereld gaat men stapje voor stapje met de mensen de onzichtbare wereld van de geesten binnen. Om deze stappen te kunnen maken, mis bruikt men de bestaande fixatie op het lichame lijke. Hierbij dient men niet alleen op het gevoel af te gaan, maar moet er een over-gave, een wilsbesluit komen, want dan ga je nòg meer beleven.

Ook de occulte wereld vraagt dus om overgave. Wat is overgave? Wanneer we ons aan het occulte over geven is dat vaak vanuit ons gevoel, niet direct vanuit ons intellect. In feite is elke overgave een wilsbesluit. Wanneer iemand zich overgeeft, heeft de wil daar altijd mee te maken! Wat gebeurt er namelijk als mensen hun wil aan Satan overleveren? Dan komen ze in de macht van Satan terecht!

Open deuren voor Satan.

Als u en ik dit in eigen leven nagaan, herkennen we dat. Hoe Satan vaak vanonder af, via ons gevoels leven het lichaam binnendringt, om vervolgens door te stoten tot onze wil. Dat levert strijd en daarom is het zo noodzakelijk dat, al zijn er tientallen dingen in uw en mijn leven die we niet begrijpen, maar wel voelen, we constant onze wil buigen voor de wil van God. Maar laat ik niet met Satan eindigen, maar bij de vrede van God, die alle verstand te boven gaat.

Wie aan iemand die zijn wil geheel aan Gods wil onder geschikt heeft gemaakt, zou vragen of hij met het verstand weet dat hij is wedergeboren, krijgt een bevestigend antwoord. Maar die bevestiging geldt ook voor zijn beleving, omdat de wil aan God is overgeven!

De losprijs is betaald!

Wanneer God zegt dat Zijn Zoon de straf heeft ge dragen, die mij de vrede aanbrengt en als ik dat accepteer, kan ik dat vanuit die acceptatie ook be grijpen. Zie Jesaja 53:5. Want als de prijs voor mijn zon den betaald is, dan heb ik toch geen schuld meer? Ver onderstel eens dat ik 10.000 gulden moet betalen bij de rechter en u zou zeggen; "Joh, ik betaal dat voor je", dan mag ik naar huis, dan heb ik geen schuld meer!
Dat kan ik met mijn verstand begrijpen. Ik kan daar om ook met mijn aan God onderworpen wil zeggen: "Ik begrijp het niet, maar accepteer het feit dat God zegt dat ik geen zondaar meer ben."

Natuurlijk be grijp ik nu met mijn verstand dat dit zo is, want ik weet immers dat de schuld is betaald. En zo begrijpt een gelovige ook dat hij voor eeuwig behouden is, want de prijs is betaald die God ervoor vroeg! Ik sta niet meer in de schuld bij God, want de Here Jezus heeft de straf betaald. Als u aan mij vraagt, voel je dan ook, dat je een kind van God bent? Dan moet ik zeggen; "Ja, dat voel ik heel vaak." Waar om? Omdat alle gevolgen van mijn geloofsleven met mijn gevoel te maken hebben.

Geloof en gevoel.

Geloven in Gods liefde betekent dat ik die liefde ook kan voelen! Liefde is niet een zaak van het verstand, dat is een zaak van gevoel. Ik voel liefde. Ik voel blijd schap, ik voel vrede. Ik voel al die aspecten die God door Zijn Geest aan mij geeft. Maar keer het nu niet om door te zeggen: “Omdat ik het voel weet ik het, omdat ik het begrijp weet ik het.” Nee, het moet in deze volgorde blijven staan. Ik weet het, omdat ik met mijn wil aanvaard wat God zegt. Dan begrijp ik het en daarna voel ik het. Niet om gekeerd, want dan kan ik wel een christen zijn, maar dan functioneer ik ongezond.

EPILOOG.

In dit lange verhaal heb ik bepaalde zaken herhaald om het zo duidelijk mogelijk te maken. Want als ik één ding wil, dan is het, dat het de lezer middels deze brochure inderdaad zo duidelijk wordt dat hij of zij er ook anderen mee kan helpen. Ik zou nooit door de achter mij liggende ja ren zijn heen gekomen, als ik de hierboven genoemde zekerheden niet had gekend. Mijn persoonlijke er varingen en beproevingen hebben ertoe bijgedragen dat Ik nu anderen kan helpen. Ik heb echter tientallen keren alle reden gehad om zelf medelijden te krijgen, maar ik wist dat toe-geven aan dat zelfmedelijden zou betekenen dat mijn gevoel weer bo-venaan kwam te staan, met alle gevolgen ervan! Elke keer moest ik in gebed tegen God zeggen: "Here God, (met de tra nen in mijn ogen), ik begrijp er helemaal niets van en ik voel dingen die ik niet wil voelen, maar ik wil accepteren al datgene wat U in mijn leven toelaat, of ik het begrijp of niet."

Iedere keer als ik dat zei, dan was het op hetzelfde moment alsof de kracht van de Heilige Geest dóór mijn geest naar mijn ziel ging en door drong tot in mijn lichaam. Maar dan wel in die Bijbelse volgorde, anders blokkeer je je eigen gees telijke leven. God geve dat het ook zo zal werken in het leven van de lezer(es)! Wan neer deze een stuk je herken-ning ervaart, kan hij hiermee heel goed ook anderen helpen en bemoe-digen.

"Mijn broeders, wanneer allerlei soorten ver zoekingen je leven binnendringen, verwelkom hen dan niet als indringers, maar als vrienden. Reali-seer je dat je geloof getest wordt om je te leren volharden. Maar laat dit proces volkomen doorwerken, totdat het een onberispe lijk karakter heeft ontwikkeld, zonder enig gebrek. En wanneer iemand tijdens dit proces niet weet hoe met een speciaal probleem om te gaan, vraag het dan alleen aan God, Die iedereen over vloedig en zonder schuld gevoel geeft en hij mag zeker weten dat al de nodige wijsheid zal gegeven worden."                                    Jakobus 1:2-5

GEEST, ZIEL EN LICHAAM
een nieuwe schepping!

A.P.v.d. Sande, auteur.
Theo Dekker, illustraties.
Aart Haverkamp, opmaak.

Inlichtingen over andere brochures:

Pastoraal Advies Buro
Van Wassenaersheuvel 69
6862XW Oosterbeek        
www.zielzorg.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveel voudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, micro film of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van zowel uitgever als auteur.

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
ISBN 90-76602-01-8.

Deze brochure is gedrukt bij:
Johannes Multimedia in Amerongen.Verstuurd vanaf mijn iPad