Ziekte kan van de Heere komen:
Ex 4:11 Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind, ben Ik het niet, de HERE?

Ex 15:26 Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef, 26 terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

Ex 28:58-59 Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de HERE, uw God, vreest, 59 dan zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten.

2 Sam.24:15 Dus bracht de HERE de pest over Israël van de morgen af tot aan de vastgestelde tijd, en er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend man.

Ziekte kan komen van satan
Luk 13:11 En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten
Luk 13:16 Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?

Mat.4:24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië, en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.

Ziekte kan komen door onze verkeerde levensstijl
Ziekte kan komen door ouderdom

Een man van Gebed "Nehemia"


NEHEMIA EEN MAN VAN GEBED

We zouden het leven van Nehemia kunnen indelen in vier kenmerken:

  • BELANGSTELLING
  • BEWOGENHEID
  • BIDDEN
  • BEREIDHEID

Ik denk dat deze kenmerken, als het goed is, ook alles met elkaar te maken hebben. Daarom al gaat het over gebed, we kunnen niet om de andere begrippen heen.

Zijn naam betekent VERTROOSTER VAN JEHOVA, deze betekenis is ook het kenmerk geweest in/door zijn leven.
Hij behoorde bij de derde groep die terug kwam uit de 70 jarige Babylonische gevangenschap.

Maar voor die tijd was hij in dienst van de Perzische Koning Artachsasta en woonde en werkte hij in de burcht Susan. Het was een lustoord, een prachtig paleis met schitterende tuinen.

Zijn baan was om de koning de wijn aan te reiken (Neh. 2:1-2) En hij deed zijn werk met blijdschap en was in de tegenwoordigheid van koning ook nog nooit treurig geweest.
Het gevaar van een goede baan en een leven van welvaart is, dat we dan heel vaak zien, dat belangstelling, bewogenheid en gebed, dan afnemen. Maar bij Nehemia was dit zeker niet het geval.

In de maand Kislew (november/december van het 20ste jaar van de koning kreeg hij bezoek van een van zijn broeders Hanani.

Het eerste wat ons opvalt, is zijn BELANGSTELLING: “ ik vroeg hen”

Zijn belangstelling was zo groot, dat, dat het eerste en enige belangrijke was tijdens deze ontmoeting.

Vraag: “BIDT U DAAR WEL EENS VOOR of de Here in u  BELANGSTELLING bewerkt?”

Een dezer dagen ontvingen Lidy en ik een brief met daarin een stencil, waarop een verhaal stond over een ontmoeting tussen satan en zijn demonen.
Alle demonen kregen de opdracht om bij christenen BELANGSTELLING te wekken voor allerlei zaken, zodat zij te moe zouden zijn voor gebed, bijbellezen en voor elkaar als man en vrouw in het huwelijk.

Wanneer echter de vraag van Nehemia, over de broeders in Jeruzalem, wordt beantwoord, dan komt het tweede kenmerk tot openbaring: “Zijn BEWOGENHEID” We lezen: “Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagen lang”
Ik denk lieve mensen, dat waarachtig gebed, altijd gepaard gaat met bewogenheid.

In Matth. 9:35-40 lezen we over de bewogenheid van de Here Jezus over de scharen. En Hij roept Zijn discipelen op om te bidden voor arbeiders.

Er is een groot verschil tussen: “BEWOGENHEID – VERONTWAARDIGING?”
En hij zette zich neder, weende dagen lang. OOK VASTTE EN BAD IK.

Hier begint de beschrijving van zijn gebed.

WELK GEBED bad Nehemia?

  • Vers 5 ERNSTIG GEBED. Ach Here??!!
  • Vers 6 VOLHARDEND GEBED. Dat ik dag en nacht bid. Vier maanden lang.
  • Vers 6b BELIJDEND GEBED. Ik – wij – ook ik en mijn familie hebben gezondigd.
  • Vers 8 SCHRIFTTUURLIJK GEBED. PLEITEND, UW VOLK! LET OP “ UW “
  • Hoofdstuk 2:4 SCHIETGEBEDJE met open ogen, biddend spreken en sprekend bidden.

De kracht van het Gebed


DE KRACHT VAN HET GEBED

Wat verstaat de Bijbel onder gebed? (De discipelen vonden het maar moeilijk)
 • Luk.11:1 Here, leer ons bidden?
 • Joh.17 Vader (8x)
 • Het is gemeenschap hebben met God (eenwording)
 • Het spreekt over een relatie dus niet een religie.
 • Hebreeën 4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toe treden tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegenheid.
 • Ook Psalm 24:3-5 is een goed voorbeeld van gebed.
Maar wat is nu de “ kracht “ van het gebed?

 • Zijn dat de woorden die wij uitspreken?
 • Is het ons geloof?
 • Kracht termen? Schreeuwen  – Smeekgebeden?
 • Is het de Heilige Geest in ons gebed?
 • Zijn het Gods beloften?
 • Is het van alles wat?
Het is, denk ik van alles wat!

 • Onze woorden. Doelgericht, dingen, mensen e.d. bij name noemen.
 • Is het ons geloof?
 • In Jak. 5:16  “ Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Hier gaat niet om Gods kracht, maar de kracht die wij er aan verlenen.
 • We zouden kunnen denken aan “ geloofskracht
 • Ik denk aan de vrienden van de verlamde man in Marcus 2. En Jezus zag “hen geloof”
 • Ook Psalm 5:4 NBG Bijbel zegt: Des morgens legt ik het voor u neer en ik zie uit.  St.vert. Ik zal wacht houden.
 • Joh.2 Bruiloft van Kana.
 • Jakobus 1:5,6
 • Matth. 17:20 Mosterdzaadje
Krachtige termen zijn in de Bijbel niet vreemd.

 • Habakuk 1 Hoelang schreeuw ik en Gij hoort niet. Hoelang roep ik geweld, tot U en Gij verlost niet.
 • Vers 3 Waarom, vers 13 en 14 Waarom? HABAKUK 2:2 Toen antwoordde de Here.
 • Lezen we niet in Marcus 10:48 Hij (Bartimeus) riep: Jezus Gij Zone Davids ontferm U mijner.  Omstanders bestrafte hem. Hij moest niet zo schreeuwen maar zwijgen. Maar hij riep zoveel te meer:Gij, Zone Davids, ontfermt U mijner.
Is het de Heilige Geest Die de kracht is van ons gebed?

 • Zacharias 4:6 Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.
 • Rom. 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet, wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
 • Rom. 8:27 En Die de harten doorzoekt weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God  voor de heilige pleit.
 • 1 Cor.2:11-13 De Heilige Geest weet wat er in God is.
Zijn het Gods beloften?

 • 2 Cor.1:20 Want zovelen beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem JA, en zijn in Hem AMEN, Gode tot heerlijkheid door ons.
 • Het voorbeeld van Nehemia hoofdstuk 1
 • Joh. 14:13 en 14 Zo gij iets begeren zal in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Vragen:
Merk jij dat je gebed een werkende kracht heeft?
Is jouw bidden een relatie met God?
Durf jij schriftuurlijk te bidden?
Geloof jij in dat wat je de Here vraagt?
Worden anderen door jouw gebed gezegend?Opwekking en Gebed


Hoofdthema: ‘Opwekking begint bij jezelf’

 “Opwekking en gebed”

In de dagen van Joh. de Heer, werden wereldse melodieën van liedjes wel gebruikt door er een andere tekst aan toe te voegen. Neemt maar het lied: “Vol verwachting blijf ik uitzien”Vandaag horen en lezen we sprekende teksten voor de TV en grote reclame borden langs de snelwegen. Die we kunnen toepassen, omdat ze herkenbaar zijn.
Een verzekeringsmaatschappij maakt reclame met de woorden: “wie maar lang genoeg gewoon doet, wordt vanzelf bijzonder” WAT EEN LES VOOR ONS!
ZO MOEST IK DENKEN IN DE VOORBEREIDING AAN DAT BORD DAT, vooral  rond de feestdagen, langs de SNELWEG staat, met de woorden daarop: ‘WIE IS DE BOB? Wanneer je zou vragen aan mensen wat die drie letters nu precies betekenen, dan zullen velen het antwoord schuldig blijven. Natuurlijk weten we wel wat er mee wordt bedoeld. Het gaat er om dat er één persoon is die iedereen weer veilig thuis brengt. Het betekent: B=bestuurder-O=on B=beschonken. Iemand die nuchter is en met beide benen op de grond staat.
Wanneer wij die vraag: Wie is de BOB? aan elkaar zouden stellen, dan betekenen die letters voor ons wat anders, namelijk “BEGINT OPWEKKING BIJ?” JOU/MIJ, zijn we nuchter en staan we met beide benen op de grond, om anderen veilig te kunnen leiden?
Natuurlijk weten de meeste van ons, dat OPWEKKING altijd begint bij de Heere, maar de HEERE zoekt WEL naar INSTRUMENTEN. Anders gezegd NAAR LEVENDE STENEN voor de bouw VAN EEN GEESTELIJK HUIS.
DEZE LEVENDE STENEN ZIJN MENSEN, met “BIJZONDERE ‘KENMERKEN” ZULKE LEVENDE STENEN VINDEN WE IN het boek Nehemia. Het is opvallend in de geschiedenis, dat OPWEKKING vaak is begonnen bij één persoon, zo was het bv ook met NEHEMIA, en later bij vele anderen.
Een belangrijke vraag is zeker: “Wat waren/zijn dan die KENMERKEN?”
a.           Zij hadden een ‘persoonlijke relatie’ met de Heere
b.           Zij waren ‘bewogen’ over de nood in Jeruzalem
c.            Zij toonde ‘belangstelling’
d.           Zij hadden ‘berouw’ over hun eigen zonden, maar ook over de collectieve zonden
e.           Hun berouw dreef hen naar uit naar ‘vasten en bidden’
f.            Nederig gebed – smeekgebed – volhardend gebed – belijdend gebed – Schriftuurlijk gebed
g.           Zijn bidden dreef hem uit tot ‘bereidheid en betrokkenheid’

Het is waar je kunt zeggen Nehemia was de BOB, want de Heere was bij hem begonnen, waardoor de OPWEKKING is ontstaan.
Vandaag zou Nehemia kunnen zeggen, maar het gaat niet alleen om mijn GEBED. Leest U maar in vers 11 ‘Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam’.
Hij heeft een andere betekenis aan het woord BOB gegeven. We moeten BIDDEN OM BIDDERS.Wat zou er gaan gebeuren in onze Gemeente en omgeving wanneer wij SAMEN  eens de BOB ZOUDEN worden, door te gaan BIDDEN OM BIDDERS?
Ik ben er van overtuigd dat de BEREIDHEID EN DE BETROKKENHEID voor de bouw van een geestelijk huis dan véél “GROTER ZAL WORDEN.”
WAT DOET NEHEMIA naast zijn gebed en bereidheid?
a.           Hij vraagt verlof en toestemming aan de koning.
b.           En hij krijgt alles wat hij nodig heeft. WAAROM?
c.            Omdat de goede hand van God over zijn leven is (Neh.2:8 EN HIJ GAAT!
Toen Nehemia aankwam in Jeruzalem en eerst rustte van de vermoeiende reis, DEED HIJ daarna een VOLLEDIG ONDERZOEK NAAR DE GROTE NOOD IN JERUZALEM, en zijn conclusie was, IK KAN DIT NIET ALLEEN. (Neh.2:11-17)
EN HIJ LAAT EEN ‘APPÉL’ UITGAAN (Neh.2:17-18) Toen zeide ik tot hen: Gij ziet de rampspoed, waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 18 Toen ik hun meedeelde, dat de hand mijns Gods goed over mij geweest was, eveneens, hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij: Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan.
"Opwekking, wekt weerstand" (n.a.v. hoofdstuk 4 t/m 6)
"Acht aanvallen van Satan.

 1. Aanval van verachting en bespotting in Nehemia 2:19 en 4:1 3.
            Reactie in Nehemia 2:20:                                        Geloof.

 2. De onverwachte aanval in Nehemia 4:7,8.
     Reactie in Nehemia: 4:9:                   Bidden en waken.

 3. Een aanval van ontmoediging van binnenuit in Nehemia 4:10.
            Reactie in Nehemia 4:14b:                  Vrees niet voor hen.
           Denk a/d grote en geduchte Heer. Strijd voor uw naasten en uw huis.

  4. Een onverwachtse aanval in Nehemia 4:11.
           Reactie in Nehemia 4:12:       Hij had het vertrouwen van velen.                                                                        Uitbreiding van het bewakingsplan.

  5. De tweedracht onder het volk in Nehemia 5:1 5.
                   Reactie in Nehemia 5:6 19: Een weloverwogen reactie.
                                                                    Een grote vergadering.
                                                                    Zeer sterk persoonlijk getuigenis.

   6. De verleiding tot een compromis in Nehemia 6:1 2.
                 Reactie in Nehemia                            Ik ben bezig een groot werk te doen en ik kan niet komen. De uitnodiging was om te komen naar het dal van ONO, maar Nehemia antwoordde: O, NO
Deze verleidelijke aanval wordt 4 keer herhaald, telkens antwoordt Nehemia op dezelfde wijze. Zie hiervoor Nehemia 6:4

   7. De aanval van de open brief in Nehemia 6:5 7.
                 Reactie in Nehemia 6:8:                         Antwoord met ontkenning.

    8. Aanval van een valse profetie in Nehemia 6:10.
                 Reactie in Nehemia 6:11 12:                   Gaat niet in op de uitnodiging.

Gedenk mij, mijn God! (vers 14)