Bijbelschool Filadelfia - Pneumatologie (Leer over de Heilige Geest - Collegereeks
OPENBARING 1:1-6

‘Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.’

1) Wanneer we elkaar de vraag zouden stellen, wat ons dit jaar het meeste heeft aangesproken, rond de komst van Christus in de wereld, dan zou dit heel verschillend kunnen zijn.
2) Wat mij persoonlijk altijd weer raakt zijn de woorden uit JOHANNES 1

Joh.1:1-4 ‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.’

Vers. 14 ‘Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.’

3) Door deze komst, hebben we God de Vader leren kennen. Joh.14: Wie Mij gezien heeft de Vader gezien. 
4) Het gaat bij deze komst  OM DE OPENBARING VAN GOD “D O O R” DE ZOON,maar er is meer GEOPENBAARD. 
5) Dit lezen we in vers 1 van het boek openbaring.


Daar gaat het Niet om de openbaring van het boek Openbaring m.a.w. de (gebeurtenissen)

1) Maar om de ‘Openbaring van Jezus Christus, Dus niet “door” Jezus Christus

2) welke God Hem gegeven heeftHet is een gift van de Vader aan de Zoon.
Wat is die giftHet is de KROON op Zijn Middelaars werk 

We Lezen dit in Matth. 28 Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde
Het is de vervulling van veel profetieën.

Om er een paar te noemen:

      2Sam.7:16; ‘Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw     
                            troon zal vast staan voor altijd.’
.            Dit spreekt niet over David, maar over de ZONE DAVIDS, JEZUS CHRISTUS!

.ZIe OOK!

      Psalm 2; ‘Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Here met vreze en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen!’

      Filp.2:7-11; ‘En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!’

      Hebr.12:1-3 ‘Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.’

      Matth. 25:31-35‘Wanneer dan de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met Hem, dan zal Hij plaats nemen op de troon zijner heerlijkheid. En al de volken zullen vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken, en Hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af.’

Het is Christus gegeven.
Het gaat in de openbaring van Jezus Christus om de openbaring van de ZOON VAN GOD en niet over de ZOON DES MENSEN1) En dit heeft Hij aan Zijn dienstknechtenBEKENDGEMAAKT.

om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden,
2) De Heere wil dat we op hoogte zijn, van wat er gaat gebeuren EN HOE DICHTBIJ IS HET GEZIEN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERELD.

en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. 
3) Wie die engel is, is niet bekend maar zeker is dat het een gezant Gods is.

       Johannes is zo onder de indruk dat hij de engel wil gaan aanbidden:

4) In Openbaring 22:9 ‘Maar hij zeide tot mij: Doe dat niet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de woorden van dit boek bewaren; aanbid God!’

Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’

OPENBARING 1:4-8
‘Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.’BOEKEN:

"50 jaar Strijd en Zegen" 50 jarig Jubileum Aad van de Sande ISBN 9789057985058 
€ 13,95

"Geen hopeloos einde maar eindeloze hoop" Lidy van de Sande 
  ISBN 9789057982361 € 12,50

Bestellen in de boekhandel of bij Het Zoelicht in Doorn.Boeken

Hallo Allemaal,

ONDERSTAANDE BOEKEN AL GELEZEN?

We hebben zeer veel positie reacties ontvangen en danken de Heere voor Zijn zegen.

Veel OUDEREN werden getroffen door de " TROUW VAN GOD" 50 jaar lang, tot in de allerkleinste dingen van het leven.

JONGEREN vertelden ons, dat zij HANDVATEN hadden ontvangen voor hun geestelijke en psychische leven.
Weer anderen werden getroffen door wat de Heere doet, ook al heb je maar een talent.


Van Lidy van de Sande verscheen het boek " Geen hopeloos einde maar een eindeloze hoop"
Prijs € 12,50
ISBN 9789057982361

Dit jaar verscheen mijn nieuwe boek "50 jaar Zegen en Strijd" Evangelist Aad van de Sande
Prijs € 13,95
ISBN 9789057985058

Beide boeken zijn in de boekwinkels te bestellen.


Veel zegen bij het lezen!

Psalmen 130

Een lied uit de diepte

Een bedevaartslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HERE.
Here, hoor naar mijn stem;
laten uw oren opmerkende zijn
op mijn luide smekingen.
Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
Here, wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.
Ik verwacht de HERE,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
Israël hope op de HERE,
want bij de HERE is goedertierenheid,
bij Hem is veel verlossing;
Hij zelf zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Vanaf 3 januari 1964 mocht Aad van de Sande (1938) samen met zijn vrouw Coby in dienst van God gaan werken. Als echtpaar reisden zij door heel Nederland om in kerken en kringen het Woord van God te verkondigen. In 1989 kwam daar plotseling een einde aan toen Coby op zevenenveertig jarige leeftijd een hersenbloeding kreeg, waarna nog twaalf hersenbloedingen volgden. Op 1 maart 2002 werd zij door haar Heere en Heiland Thuisgehaald. Ook in die moeilijke jaren is het altijd de wens geweest van Coby dat het werk niet gestopt zou worden, het groeide zelfs uit tot ver over de grenzen. De Heere gebruikte dit lijden ten goede want juist in die periode schreef Aad de Pastorale Cursus, die voor velen in binnen- en buitenland tot grote zegen is geworden. In hun huwelijk werden geen kinderen geboren, maar als echtpaar werden zij wel voor veel kinderen tot een rijke zegen, door hen bekend te maken met de grote Kindervriend, Jezus Christus. Op 1 februari 2003 gaf de Heere aan Aad een nieuwe ‘hulp tegenover hem’ Lidy, om samen met hem de dienst van God te vervolgen. Al in 1999 was Lidy door het bestuur van Stichting Witte Velden gevraagd om het secretariaat op zich te nemen van de Pastorale Cursus, die toen in Nederland grote opgang maakte. De cursus kreeg zelfs internationaal bekendheid en Lidy richtte al snel in haar huis in Bodegraven een kantoor in voor een veeleisende maar ook prachtige bediening. Aad werd door de Heere naar verre landen gedirigeerd om daar de pastorale lessen door te geven. Op dit moment is de cursus in zeventien talen vertaald. De praktische lessen van deze Pastorale Cursus zijn uitgewerkt in vier handboeken en een lesboek en zijn uitgebracht op zowel Cd als Dvd.* Het grote verlangen van Aad en Lidy is dat nog velen in binnen- en buitenland de lessen zullen gaan volgen. Eerst voor de opbouw van hun persoonlijk geestelijk leven, om daarna door de Heere als bruikbare instrumenten voor zijn dienst ingezet te kunnen worden. * De Pastorale Cursus is versc

AAD en LIDY van de SANDE
Beatrixstraat 1K

E-mail: pabgeheim@gmail.com (persoonlijke problemen)

Telefoon:     0488-429563
Mobiel Aad: 06-16057240