De Kracht van Jezus Bloed


De Kracht van Jezus bloed

Inleiding: Andrew Murray
Hij werd in Zuid-Afrika geboren in een gezin van een Schotse zendeling. Zijn theologische opleiding kreeg hij in Schotland enNederland. In Utrecht had hij een geestelijke ervaring die hij altijd als zijn wedergeboorte heeft beschouwd. Op twintigjarige leeftijd keerde Murray terug naar Zuid-Afrika waar hij aangesteld werd als predikant in de Nederduits Gereformeerde kerk. Na een aangrijpende ervaring waarbij hij naar eigen aangeven op Goddelijke wijze genezen werd van een ernstige keelziekte en vervuld werd met de Heilige Geest, begonnen er tal van boeken uit zijn pen te vloeien.

1.
Wie het boek leest van Andrew Murray getiteld: ‘De kracht van Jezus bloed’ geschreven in 1894, wordt er al direct bij bepaald, dat dit schrijven enorm veel geestelijke strijd heeft gekost.

2.
Iemand heeft eens gezegd, je mag van de duivel alles vertellen over wat er in de Bijbel staat, als je maar niet spreekt of schrijft over de waarde en betekenis van het bloed van Jezus Christus.

3.
De betekenis van het bloed is voor zeer veel christenen toch een verborgen waarheid, maar wél een verborgenheid die doorde Here God is geopenbaard Deut.29:29.

4.
Ik las ergens dat het thema over het bloed, naast de boodschap over de wederkomst van Christus, het meestbesproken thema is.

5.
Daarom is het méér dan de moeite waard, om je er in te verdiepen.

6.
Andrew Murray schreef een uitvoerig boek over de kracht van Jezus bloed.

7.
Ook de tijd die hij heeft geïnvesteerd in dit studieboek is heel veel en we kunnen daar niet dankbaar genoeg voor zijn.

8.
Terecht wordt er over het schrijven van zijn boeken geschreven, dat hij geleidt en geïnspireerd werd door de Heilige Geest.

9.
De Heilige Geest, Die door de Here Jezus genoemd wordt de Geest der Waarheid, die ons zal leiden tot de ‘volle Waarheid.’

10.
Het was dan ook een grote vreugde voor mij, om zijn boek te gebruiken als een handleiding voor deze lezingen.

11.
Ik kon mijzelf er geheel in vinden omdat ik al was begonnen met een studie over de betekenis van het bloed van het begin af in de Bijbel, het boek Genesis.
12.
We weten allemaal, dat het gevolg van de eerste zonde in de hof van Eden, scheiding bracht tussen God en de mens.

13.
De ontdekking voor de mens was dat zij:
a.
angst kregen voor een ontmoeting met de Heere God
b.
Dat zij naakt waren
c.
En zich schaamde voor elkaar.

14.
Gen.3:9,10 De Heere God riep de mens tot Zich en zeide tot hem: WAAR ZIJT GIJ?

15.
Een vraag die door alle eeuwen heen gesteld is, tot in dit weekend toe. WAAR ZIJT GIJ?

16.
En hij zeide: Toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ikbevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij.

17.
Hoe velen kunnen het geluid van Gods stem niet verdragen?

18.
Vers 21 En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee.

19.
Zijn dit klederen van dierenvellen, die geslacht zijn, waardoor bloed moest vloeien? We weten het niet maar het zou wel kunnen.

20.
Ook moest ik denken aan het woord van de Apostel Paulus in 2 Cor.5:1-3 Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en niet naakt, zullen bevonden worden.

21.
We weten dat alle dingen open ontbloot liggen voor Gods aangezicht, dat niets voor Hem verborgen is, maar wat een wonder dat we door Hem Zelf bekleed zijn.

22.
Wie deze bekleding door Zijn bloed kent, stemt ook in met de psalmist van Psalm 139. God weet alles, maar ik wil ook dat Hij alles weet.

23.
Stemmen wij daar ook mee in?

24.
De eerste keer dat er echt over het bloed wordt gesproken staat in Gen.4:3-4  Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de HERE een offer; ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de HERE sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht.

25.
Beiden hebben zij dezelfde opvoeding gehad. Hoe de betekenis over het bloed aan hen is meegedeeld weten we niet. Maar wij weten wél, dat de Heere het offer van Kain niet aannam en wél van Abel.

26.
Het is een grote les voor ons en van grote betekenis. We kunnen God niet welgevallig zijn, zelfs niet met het allerbeste in onze ogen.

27.
Het enige is wat acceptabel is en was voor de Heilige God is:LEVEN VOOR LEVEN!

28.
De Apostel Petrus leert ons: 1 Pet.1:18-19 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.


29.
Verleden jaar, heb ik in mijn stille tijd een studie gemaakt van het boek Job. De man waarvan gezegd werd door de Here: Er was in het land Us een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

30.
Maar wie zijn boek leest, merkt dat Job, door de BEPROEVING, waar hij niets van begrijpt, steeds weer zichzelf verdedigd tegenover zijn vrienden, dat hij rechtvaardig was en geen goddeloze.

31.
Maar wanneer de Here spreekt tot Job, dan zegt hij: Job 39:36-38 Toen antwoordde Job de HERE37 Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond.38 Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer; ja tweemaal, maar ik ga er niet mee voort.

32.
Waarom dit voorbeeld? Niemand is rechtvaardig zelfs niet één.Enkele Voorbeelden: * Traktaat Heer Jansen - * Ik wel op mijn knieën naar Rome willen!

33.
Door de hele Bijbel heen van Genesis t/m Openbaringen.Lezen we: Zonder bloedstorting is er géén vergeving.

34.
We weten allemaal dat in de dagen van Noach de heeltoenmalige wereld door het water is verzwolgen. Dat maar acht zielen behouden werden.

35.
Maar wat is het eerste wat gebeurd nadat Noach en zijn gezin de Ark verlaten?

36.
Gen 8:18-22 Toen ging Noach uit, en zijn zonen en zijn vrouw en de vrouwen zijner zonen met hem. 19 Al het wild gedierte, al het kruipend gedierte en al het gevogelte, alles wat zich op de aarde roert, naar hun geslachten, ging uit de ark. 20 En Noach bouwde een altaar voor de HERE, en hij nam van al het reine vee en van al het reine gevogelte en bracht brandoffers op het altaar.

37.
21 Toen de HERE de liefelijke reuk rook, zeide de HERE bij Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb.


38.
Ik las in een artikel (op Internet)
39.
Er zijn twee groepen offers in Israëls eredienst. Eén groep zou je negatief kunnen noemen. Het zijn de zond- en schuldoffers die zoals de naam al aangeeft verband houden met zonde en schuld.De andere groep offers zijn positief doordat ze (zoals dat genoemd wordt) "tot een liefelijke reuk voor de HERE" zijn. Onder deze offers vallen het brandoffer, het spijsoffer en het vredeoffer. Het Hebreeuwse woord voor 'zondoffer' is hetzelfde als het woord voor 'zonde' (Hebr. chatha'a). In een aantal gevallen is het heel moeilijk voor de vertalers om te bepalen of gekozen moet worden voor 'zonde' of voor 'zondoffer' (zie volgende aantekening). Een zondoffer is ook in de diepste zin zonde: een gezond, onschuldig dier moet sterven ... Het brengt ons bij de uitspraak van Paulus "Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt...".. 2Korinthe 5:21

40.
Het bloed van de reine dieren die door Noach werden geofferd waren een lieflijke reuk voor de Here. (Toepassing)

41.
Rom. 12:1 en 2 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

42.
We willen hier nog een belangrijke OPMERKING MAKENdat elk nieuw begin altijd begint in de Bijbel met het offer van bloed. (Net als bij Noach)

43.
De Heere God kan en wil een NIEUW BEGIN maken, daar waar we EEN NIEUWE TOEWIJDING AAN HEM, want dat is Hem welgevallig en een liefelijke geur.

44.
Ik weet niet of jullie dit kennen in je eigen leven? Wij, Lidy en ik, hebben pas weer een nieuwe start mogen maken in Oosterbeek. Maar we zouden ook andere voorbeelden kunnen noemen.

45.
Waar we eerst het bloed van Christus over vragen en dan de vervulling met de Heilige Geest. Het is een rijke ervaring in ons leven.

46.
Wat lazen we in Gen. 8:21? Toen de HERE de liefelijke reuk rook, zeide de HERE bij Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb.

47.
Vanaf dat moment komt er een grote verandering in de geschiedenis van de mensheid op deze aarde. WAT IS DIE GROTE VERANDERING?

48.
DE HEERE GAAT ZICH EEN VOLK TOEEIGENEN WAARDOOR HIJ ZICH ZAL GAAN OPENBAREN.

49.
We weten dat IS HET VOLK ISRAEL is. De roeping, verkiezing en het Verbond begint bij Abraham Gen.12-19

50.
Het wonder van het ontstaan van Israel is dat de Heere begint met een oud i.p.v. een jong echtpaar.

51.
Dat een kind geboren zou worden uit een vrouw bij wie gezien haar leeftijd al lang niet meer gaat naar de wijze der vrouwen.MAAR ZOU ER VOOR DE HEERE IETS TE WONDERLIJKS ZIJN.

52.
Het onmogelijke wordt mogelijk gemaaktMAAR IS HET NIET VOOR HELE KORTE DUUR?

53.
Want wanneer de zoon Izak op wie de belofte van God aan Abram rust, nog maar een jonge jongen is. Gebeurt er iets wat we niet voor mogelijk houden.

54.
Moeten we hier niet stil worden wanneer de Heere God Zelf zegt:

Jes.55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HERENWant zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

55.
De Here God, vraagt Abraham zijn zoon, de zoon der belofte, te offeren. Terecht kunnen we zeggen dat Abraham hier een type is van God de Vader, die Zijn eniggeboren Zoon, heeft gegeven.

56.
Gen.22:3 Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, en natwee van zijn knechten met zich, benevens zijn zoon Isaak; hij kloofde hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats, die God hem genoemd had. Toen Abraham op de derde dag zijn ogen opsloeg, zag hij die plaats in de verte. En Abraham zeide tot zijn knechten: Blijft gij hier met de ezel, terwijl ik en de jongen daarginds heengaan; wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren.Toen nam Abraham het hout voor het brandoffer, legde het op zijn zoon Isaak, en nam vuur en een mes met zich mede. Zo gingen die beiden tezamen. Toen sprak Isaak tot zijn vader Abraham en zeide: Mijn vader, en deze zeide: Hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Zo gingen die beiden tezamen. Toen zij aan de plaats die God hem genoemd had, gekomen waren, bouwde Abraham daar een altaar, schikte het hout, bond zijn zoon Isaak en legde hem op het altaar boven op het hout. 10 Daarop strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. 11 Maar de Engel des HERENriep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham! En hij zeide: Hier ben ik. 12 En Hij zeide: Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden. 13 Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. 14 En Abraham noemde die plaats: De HERE zal erin voorzien; waarom nog heden gezegd wordt: Op de berg des HEREN zal erin voorzien worden.


57.
Wat een geloofsbeproeving! Geldt dit alleen Abraham?

58.
De Apostel Petrus zegt over het christelijke geloof 1 Pet.4:12
Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwamen.

59. 2 Pet.1:5-9 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen).Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.

59.
TOT SLOT! Het ONSTAAN van Israel is gebaseerd op het bloed van het dier dat i.p.v. Izak werd geofferd.

60.
Het ontstaan van de Gemeente, een volk uit alle volken, vindt alleen haar oorsprong in en door het Bloed van Christus, Gods Eniggeboren Zoon.

61.
Het offer waarin de Here Zelf had voorzien. WOORDEN DIE VAN ZULK EEN GROTE WAARDE ZIJN GEWORDEN.

62.
NEEN, DE ZOON VAN GOD DE VADER, WERD NIET VERVANGEN DOOR EEN OFFERDIER. Maar Hij Zelf werd als een LAM ter slachting geleidt, komen hier op terug.

63.
Alleen op grond van het bloed kon het verbond van God aan Abraham Izak en Jacob(Israel) gegeven in vervulling gaan.

64.
Wij mogen leven door het bloed van het Nieuwe Verbond.
Tweede toespraak

1.
Wat groeit de betekenis van het bloed in grote waarde, wanneer we de stap maken naar Ex 12.

2.
Laten we het eerst lezen:

3.
Ex 12:1-8 : En de HERE zeide tot Mozes en tot Aäron in het land Egypte: Deze maand zal u het begin der maanden zijn; zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de tiende van deze maand zal ieder voor zich een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs, een stuk kleinvee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk kleinvee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen; gij zult bij het stuk kleinvee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen, waarin men het eet.


4.
Ex 12:13-14 En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. 14 En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren.


5.
Wist u dat EX 12 één van de rijkste hoofdstukken is uit het Oude Testament.

a.
Daar was een volkomen Lam. Wij hebben een volkome Zaligmaker
b.
Daar was en volkomen lam uit de kudde. Wij hebben een Zaligmaker gescheiden van de zondaren en toch ook één met ons geworden.
c.
Dit lam was een substituut (iets dat iets anders vervangt) voor het volk.
d.
Wij hebben Christus is onze Plaatsvervanger en Borg.
e.
Dit lam redde van het oordeel. Wij hebben Christus die ons redt van de toekomende toorn.
f.
Dit lam moest geslacht. Christus moest sterven om de zonde van deze wereldook voor mijn/onze.
g.
Het bloed van dit lam werd toegepast met hijssop. Het bloed van het Lam moet toegeëigend worden door het geloofook door ons.
h.
Het bloed werd gestreken aan de bovendorpel en zij posten. Vertreedt Zijn bloed niet als onrein onder de voeten. Het is geheel om ons heen.
i.
Het lam moest door vuur gebraden, zo moest  Christus door het vuur van Gods toorn gaan.
j.
Het lam moest gegeten worden. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven.
k.
Het lam moest met ongezuurde broden gegeten. Christus aannemen en aan ’t zuurdeeg der zonde vasthouden, gaat niet.
l.
Het lam moest met bittere saus gegeten. Wie Hem aanneemt doet dit met kennis van eigen bittere ellende.
m.
Het lam moest door het gezin gegeten. Christus is voor het huisgezin.
n.
Het kleine gezin moest van het lam de buren geven. Geef Christus aan uw naaste
o.
Het lam moest geheel worden gegeten. Wij moeten de rijke volheid van Christus hebben. (En volle rijkdom van gena, stroomt van het kruis op Golgotha)
p.
Het lam moest met omgordde lendenen gegeten. We moeten al werkend van Christus genieten.
q.
Het lam gegeten met de schoenen aan de voeten. Devoeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie.
r.
Het lam moest met haast worden gegeten. God komt ook met haast tot redding der Zijnen.
s.
Het lam maakte scheiding tussen Israel en Egypte. Dit doet Christus nu tussen de wereld en ons.
t.
De veiligheid lag alleen daar waar het bloed was aangebracht.
u.
Het eten van het lam was er om Israel kracht te geven Egypte te verlaten en te gaan naar het land der beloften.Enkele persoonlijke vragen:

Zijn wij verlost van de slavernij der zonden ?
Het is dus niet genoeg om alleen maar HET BLOED TE KENNEN! (Voorbeeld: Flanelplaten op het strand in Katwijk)

Het strijken, aanbrengen van het bloed, is eenPERSOONLIJKE DAAD. Heeft die persoonlijke daad plaatsgevonden?

Is en blijft die dag, van verlossing ook voor ons eenALTOOSDURENDE GEDENKDAG?

Zal het grote oordeel ons voorbij gaan?


Tweede punt

6.
Toen het volk werd verlost en geleidt over het pad door de zee en aankwam in de woestijn. Kwamen zij na een aantal dagen bij de berg Sinai.

7.
DE BERG WAAR VANAF DE HEERE AAN MOZES ZIJN WETTEN BEKEND GAAT MAKEN. (Let u er wel op de wetten werden gegeven ná de verlossing)

8.
OOK WAAR DE GROTE OPDRACHT WORDT GEGEVEN VOOR DE BOUW VAN DE TABERNAKEL.

9.
Het is teveel en te uitgebreid om hierbij stil te staan. MAAR ER VIND WEL EEN GROTE VERANDERING PLAATS.

10.
In Hebr.9:19-20 wordt het prachtig samengevat.

11.
Vers 19-20 Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop enbesprengde het boek zelf en al het volk, 20 zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven.

12.
Niet alléén de deurpost, het altaar, het boek MAAR OOK HET VOLK WORDT BESPRENGD MET HET BLOED. Vers 20Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven.

13.
Het bloed was nu op de mens en STOND TUSSEN GOD EN DE MENS IN.

14.
Vraag: Zijn wij lieve mensen onder het bloed van Christus,HET BLOED VAN HET NIEUWE VERBOND?


Derde punt

15.
De vraag die zich bij je opdring in een studie over het thema:De kracht van Jezus bloed is:

Wat is toch de ‘WAARDE EN BETEKENIS VAN HET BLOED IN DE BIJBEL

16.
We blijven nog even in het Oude Testament

1.
In een van voorgaande weekenden hebben we gesproken over het HUIS VAN GOD DE TABERNAKEL.

2.
In dit huis van goud woonde de Here God temidden van Zijn volk. Eén keer per jaar op de GROTE VERZOENDAG mocht de Hogepriester het HEILIGE DER HEILIGE binnentreden.

3.
Wanneer we alleen al letten op de VOORBEREIDINGEN dienodig waren voor de Hogepriester vóórdat hij naar binnen mocht.

4.
De betekenis van het bloed was daarbij van grote waarde
a.
Jesaja 53
b.
Boek Leviticus
c.
Zonen van Aaron
d.
Grote verzoendag
e.
Vergeving- Verzoening-reiniging-Heiliging-Overwinning- Eeuwigleven
f.
Geest, ziel en lichaam
g.
Zie aantekeningen blocnoot
Derde toespraak: De Kracht van Jezus bloed

1.
De beste manier om je te verdiepen in een bepaald onderwerp is m.i. door het stellen van vragen.

2.
Andrew Murray stelt in zijn boek heel veel vragen. Wanneer het gaat over dit thema, stelt hij drie vragen.

a.
Waarin bestaat die kracht van het bloed?
b.
Wat heeft die kracht van het bloed gedaan?
c.
Op welke wijze werk die kracht?

3.
Waarin bestaat de kracht van het bloed? We kunnen ook de vraag stellen: Wat is het, dat aan het bloed zulke kracht gegeven is?

4.
Of waarom heeft juist het bloed van Christus zoveel kracht? Meer dan wat dan ook.

5.
Laten we eerst lezen Lev.17:11Want (1) de ziel van het vlees is in het bloed en (2) Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want (3) het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.

6.
Er worden hier drie belangrijke dingen genoemd:

a.
De ziel óf het leven is in het bloed.
b.
Omdat de Here God het op het altaar heeft gegeven ter verzoening.
c.
En omdat het bloed het middel is tot verzoening van de ziel.

7.
De ziel of het leven is in het bloed. Welk leven? Schaap, bok of een os. Het ene offer dier is kostbaarder dan het andere.

8.
Woorden schieten te kort, om uit te spreken wat de waarde is van het bloed van Christus.
a.
In Zijn bloed was Zijn Heilige ziel
b.
Zijn eeuwige leven
c.
Het leven van de Zoon van God
d.
De kracht in het bloed van Jezus, is Gods oneindige kracht.

9.
Vraag: Kennen we iets van de kracht van Jezus bloed?

10.Laten we kijken naar het tweede in onze tekst Lev.17:11 (2) Ik heb het (bloed) u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen

11.De kracht in het bloed, komt dus omdat God het Zelf heeft gegeven.

12.DE REDEN WAAROM GOD dit heeft gedaan is, omdat wij door onze zonden moesten sterven. Maar Hij bracht het bloed op het altaar tot verzoening.

13.Het bloed van de dieren bracht een ‘bedekking’ over de zonden.De zonden werd de mens niet meer toegerekend. Vergeving!

14.Het bloed van bokken en stieren konden de zonden niet wegnemen, daarom is het grote wonder voor ons N.T. gelovigen, dat het bloed van Christus dat oneindig veel meer is, onze zonden niet ‘bedekt’ maar reinigt.

15.De straf van de zonde werd door het bloed van Jezus gedragen en weggedaan.

16.De tweede vraag isWat heeft die kracht van het bloed gedaan?’
17.Wanneer we iets mogen leren van dat wat door het bloed van Christus tot stand gebracht is, dan mogen we gaan geloven wat het aan ons kan doen.

18.We gaan lezen in Hebreeën 13:20 De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,

19.Dit betekent, dat God de Vader Zijn Zoon Jezus Christus alleen kon Opwekken uit de dood, door het bloed van Jezus.

20.Het bloed had aan de wet en gerechtigheid Gods voldaan.Daardoor is de macht van de zonde overwonnen en teniet gedaan.

21.Het bloed was vernietigend voor de macht van de dood, duivel en de hel.

22.Het bloed heeft het graf geopend.

23.Waar het bloed is daar werkt de Opstandingkracht, het eeuwige leven wordt ons deel. Deze kracht gaat onze gedachten te boven.

24.Leest u ook Hebr.9:11-12  Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping,12 en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.

25.In het O.T. woonde DE HEERE achter het voorhangels, maar na het volbrachte werk scheurde het voorhangels van boven naar beneden.

26 De Heere had het bloed aanvaard.
Hebr.4:14-16 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

27.Zijn bloed heeft de hemel geopend.
28.Gal.3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt

29. 1 Pet.1:18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

30.Beseffen we wat er staat? Vrijgekocht! Aan de dienstbaarheid aan de zonden.

31.Elk kind van God is een “TOONBEELD” van wat de kracht van het bloed heeft gedaan.

30. Derde vraag: Op welke wijze werkt de kracht van het bloed?

31Hoe kan deze kracht ongehinderd zijn werk in ons doen? Heel eenvoudig “door het geloof”.

32.Maar om te geloven hebben we kennis nodig. Veel christenen denken nu alles te weten over de kracht van het bloed, omdat ze weten hun zonden zijn vergeven.

33.Geloven we wat tot nu toe hebben genoemd over betekenis van het bloed van Christus?

34. Andrew Murray schrijft de volgende zin: ‘Ons hart mag vol zijn van VERWACHTING, hoe meer  we ons laten wassen door het bloed, hoe meer de levenswekkende kracht ons deel wordt.

35. Geef je over aan de werkende kracht van het bloed.

36. Er is nog een belangrijk punt bij de vraag: Op welke wijze werkt de kracht van het bloed?

37. Wat in de Bijbel aan elkaar verbonden is, is het bloed van Christus en de Heilige Geest.

38. 1 Joh.5:8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde]: de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.

WATER: Ziet op de doop tot bekering, tot vergeving van onze zonden. Het bad der wedergeboorte.

BLOED: De verlossing in Christus.

GEEST: de Heilige Geest is met beide verbonden.

39. Leest U ook Hebreeën 9:14 ‘hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

40. De kracht van het bloed wordt dus door de Heilige Geest in en door ons uitgewerkt. (Studie over de H.Geest)

41. TOEPASSING!
Dienen we de Levende God?
Werkt de Heilige Geest in ons?

PERSOONLIJK!

36.Wat mij zo heeft aangesproken is: `reiniging´ Het heeft mijzelf zoveel gezegd. 2x douche’

Geen opmerkingen:

Een reactie posten