Occultisme

.
Occultisme (verborgenheden)
1.    Deut. 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen

2.    Er zijn dus verborgenheden, die te maken hebben met dingen die niet goed zijn voor ons mensen.

3.    Wel kennen we verborgenheden Gods die we mogen zoeken, geheimenissen waar de Efeze brief over spreekt.

4.    Wanneer een gemeente Bijbels niet groeit, zijn er leden die wel willen groeien en het gaan zoeken in andere gemeenten.

5.    Het geopenbaarde is al zoveel, dat we daar al niet over uitgedacht raken.

6.   Vandaag is er een enorme ontwikkeling gaande naar VERBORGENHEDEN Men zegt: Er is meer tussen hemel en aarde en men zoekt.

7.    Maar WAT zoekt men en bij WIE zoekt men?

8.    Wat men VINDT wordt heel vaak getoetst door GEVOEL EN RESULTAAT.

9.    Dat dit LEVENDSGEVAARLIJK is blijkt uit het bekende spreekwoord: ‘GEVOEL BEDRIEGT’.

10. Ook is het gevaar aanwezig dat we zaken en zeker geen occulte zaken moeten toetsen op grond van RESULTAAT, maar op grond van de BRON.

11. Occultisme geeft heel veel resultaten. Denkt u maar aan wat er staat in:

12. Matt. 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

13. Vers 23 En dan zal Ik hen openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij gij werkers der wetteloosheid.

14. ZIJ HEBBEN DUS WEL GEPROFETEERD, BOZE GEESTEN UITGEDREVEN EN VELEN KRACHTEN GEDAAN.  

15.       Wat velen niet weten is, dat er in het rijk van satan HIERARCHIE bestaat, de ene geest is meer dan de andere geest.

16. WAT IS DE INVALSPOORT VOOR SATANSWERK?

17. In de meeste gevallen is dit het GEVOEL en in veel gevallen HET VERSTAND.

18.       s h e e t s  (TOEPASSEN)
19.       WAT MOETEN WIJ  “WETEN?”

20. Col.2:13-15 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd


·       Satan is door de Here Jezus ONTWAPEND AAN HET KRUIS. Hij heeft de OVERHEDEN EN MACHTEN “ontwapend – openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

21. TOCH EN! Verleidt satan miljoenen mensen. Dit komt omdat satan zich voordoet op twee verschillende manieren.
·       1 Pet.5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

·       2 Cor.11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als eenengel des lichts.22. Omdat satan honderden methoden hanteert is het onmogelijk om hierop in te gaan. Maar laten we er een paar noemen die voor ons belangrijk zijn


23.       Voor ons persoonlijk is vanbelang:


24. 2 Cor.11:3,4  Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.


25. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen GEBONDEN (Enkele voorbeelden)
·       Psalm 107 (Vier groepen mensen)
·       Joh.11 (leven en toch gebonden)


26. Maar HIJ geeft ook ons die opdracht dit te doen IN ZIJN NAAM Joh.11:44 Twee derde van het wonder gebeurd d.m.v. de mens. ROLT DE STEEN WEG – MAAKT HEM LOS EN LAAT HEM GAAN.

27. Jezus, Christus is gekomen om GEBONDENEN TE BEVRIJDEN Luk.4:18,19


28. WIE IN DIT BEVRIJDINGSPASTORAAT mag staan, dient wel rekening te houden met twee belangrijke vragen: IS IEMAND BEZET OF BESMET? (Gebonden of bezeten?
29. Besmetting: Valse leraren, leringen, handoplegging, TV programma’s

30. Het pastoraat is in beide gevallen anders. Bezetting vraag om uitdrijven van demonische machten.
     Besmetting vraag om reiniging door het BLOED VAN JEZUS CHRISTUS.

31. Wanneer we het niet weten, begin dan altijd met het pastoraat van REINIGING, gebeurd er niets dan kan er sprake van BEZETTING zijn.


32.       Een paar kenmerken van BEZETTING ZIJN:
·       Problemen met Bijbellezen – Bidden – in de samenkomst zijn
·       Paranormale gaven
·       Je kunt aangeven wanneer het is begonnen.


Zijn deze kenmerken er niet, dan is het zeker dat iemand niet gebonden is.


33.       Bevrijding van occulte belasting is mogelijk, MAAR WIL IEMAND VRIJ WORDEN?
·       MOGELIJK DOOR:
·                 Bekering / wedergeboorte
·                 Hulp van een begeleider, vaak voor langere tijd
·                 Zelfonderzoek
·                 Berouw en belijdenis, zonden bij name noemen
·                 Wegdoen van alles wat met occulte zaken te maken heeft.


34. VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK:

·       Voorbeeld: Marjan (gefixeerde naam)
·       BRIEFJE in speelgoed Baby

·       Betoverde voorwerpen?


1.    Kinderen fantaseren met poppen, maar beleven hun fantasie als werkelijkheid. Professionele poppenspelers laten hun (buikspreek)poppen bewegen en praten. Daardoor doen zij het publiek vergeten dat het eigenlijk levenloze poppen zijn.

2.    Door de poppenspeler worden de poppen dus in feite bezield.

3.    Doordat dansers maskers dragen vindt er eigenlijk een transformatie van de persoonlijkheid plaats.

4.    Vraag: Is het mogelijk om een op zich dood voorwerp tot leven te laten wekken, te bezielen?

5.     Een psychologische verklaring luidt: ‘De bezieling die de empu [wapensmid] in het wapen [kris] zou hebben aangebracht zijn in werkelijkheid de eigen gedachten en emoties van de krissenliefhebber. Men brengt zichzelf in een toestand van verhoogde aandachtsconcentratie in een zeer beperkt waarnemingsveld. Men geloofd [sic] heilig in wat men waarneemt, autosuggestie.’[1] Maar is er niet meer aan de hand dan autosuggestie?!

6.    Na de vakantie komen mensen met souvenirs naar huis. Argeloos krijgen deze bijzondere voorwerpen vaak een prominente plaats in huis. Als er later op opvallende wijze minder prettige dingen gebeuren, kan men achterdochtig worden.

7.    Voorbeeld: Bijbelschool studie. Stille tijd!

8.    Vraag: Heeft dat te maken met die vreemde attributen? Kunnen voorwerpen met geestelijke kracht geladen worden?

9.    Vraag: En kan die kracht een uitwerking hebben op degene die het voorwerp aanraakt?

10. Vraag: Veranderen traditionele gebruiken in ‘attractie’ oftewel onschuldige souvenirs en verliezen ze hun oorspronkelijke betekenis?

11. Vraag: Bestaan er demonisch besmette voorwerpen of occulte souvenirs als maskers en afgodsbeeldjes, Boeddhabeelden, Wajangpoppen?

12. De sjaal van de Dalai Lama zou occult zijn, want de lama’s gebruiken de stof om mensen daarmee aan te raken en iets van de geest die in hen woont over te laten gaan op degene die de aanraking ontvangt. Het zou gaan om de aanraking, terwijl de stof het medium is waardoor dat gebeurt.

13. Doordat een kerkelijk leider die sjaal zich heeft laten omleggen, heeft hij in zijn positie een deur voor demonische invloeden in zijn kerkelijke gemeenschap geopend.[5] De verkondigster van deze mening werd van repliek gediend door iemand die jaren in Nepal heeft gewoond. Hij kreeg wel zo’n 45 sjaals, en vindt er niets occults aan. Bij het afscheid nemen, uit respect, uit vriendschap als blijk van waardering en om een goede reis te wensen worden sjaals aangeboden. Is een ferme handdruk dan trouwens niet een directer lichamelijk contact met negatieve gevolgen dan het omhangen van een sjaal?![6]  Laten we oppassen voor onterechte geestelijke smetvrees.

14. Zoek niet achter elke boom een demonische macht.


15. ‘Gewone’ gebruiksvoorwerpen als meubelstukken, schilderijen en kleedjes kunnen in bepaalde gevallen wel degelijk occult besmet zijn  Het gaat dan meestal om voorwerpen die een rol hebben gespeeld in spiritistische seances of waarover vervloekingen zijn uitgesproken.

16. Erfstukken van mensen die in de Vrijmetselarij hebben gezeten zijn vaak besmet.Vraag: Kan een huis behekst zijn omdat daar een toverdokter woonde en daar zijn duistere praktijken uitoefende?

17. Voorbeeld: Zes jarig meisje in het pastoraat met haar moeder.

18. Als in een huis occulte praktijken hebben plaatsgevonden, kan zelfs een heel huis besmet zijn. Lichamelijk en geestelijk welzijn kan hieronder lijden.

19. Voorbeeld: Spreken in den Haag

20. Er is ook veel wat we AFGODERIJ NOEMEN.

21. Zelfs een geheiligd voorwerp als de koperen slang van Mozes[10], de vergulde houten kist of ark[11], of de tempel[12] kan leiden tot afgoderij.

22. Een Bijbel of gebedenboek als bescherming onder je hoofdkussen of op zieke lichaamsdelen leggen, is eveneens afgoderij.

23. 1 Thess.1:10 Bekering van de afgoden om de Levende en Waarachtiige God te dienen.24. Er zijn voorwerpen die geluk moeten brengen.

25. Voorbeelden:  Een mascotte  hoefijzer, beschermengel, poppetje aan de spiegel in de auto, die je moeten beschermen.

26. Voorbeelden zijn de om de hals gedragen penning, in sommige stammen een piercing, gebedsketting, een dolfijn en zogenaamd geneeskrachtige stenen. \

27. Er zijn sierstenen in de handel (!) die worden aangeprezen (wondermiddel tegen allerlei kwalen).

28. Na het tegen betaling opladen met ‘supra-mentale energie’ of inwijden, beschermen deze tegen machten, ziekten

29. In Turkije heeft ‘het boze oog’ het gemunt op menselijk geluk. Maar een klein blauw ‘oog’,  zou het afweermiddel zijn.

30. Hoewel de wonderlijke werking zeer onwaarschijnlijk is, blijkt het soms toch te werken, wat te verklaren is zowel uit een placebo-effect of als een geheimzinnige magische werking.

31.  De uitkomst dat iets werkt, heiligt dit middel niet. Hoewel het aanlokkelijk is, is het middel menigmaal erger dan de kwaal.

32. Bekend voorbeeld:  Is de bio-regulator is een armband om de pols (vaak verguld) met twee bolletjes waartussen een krachtenveld zou bestaan. Deze band is verbonden met de Kosmische Energie, zo wordt gesteld.

33. Aan mensen wordt zo troost geboden, maar ook veel meer: een heilzame werking op hoofdpijn, rugpijn, stotteren, slapeloosheid, lage bloeddruk, rugklachten, doofheid, hooikoorts, maagzuur, darmstoornissen, epilepsie, nerveuze spanningen, enz.

34. Deze bio-regulator moet een jaar lang gedragen worden.  Afdoen tijdens sporten of douchen verminderd de werking, dus uit angst laat je dat wel uit je hoofd.

35. En wat te denken van het ingestraalde water en de kaartjes met liefdesenergie vanJomanda?

36. ‘Amulet als ‘beschermings-’ en ‘afweermiddel tegen onheil of boze geesten bedoeld, brengt juist onder invloed daarvan.

37. Het is alles surrogaat voor bescherming in Christus zoeken en op Hem alleen vertrouwen.

Tot voorbeelden van werktuigen van de toverij rekent Derek Prince: hoefijzers, geluksmunten, heiligenplaatjes, amuletten, geboortestenen, gelukshangertjes (bijvoorbeeld voor de verwijdering van wratten), kristaltallen die voor genezing gebruikt worden, platen of cassettes, heksetekens, gelukssymbolen, heidense bescherming biedende of geluk aanbrengende talismannen of andere religieuze kunstvoorwerpen, sterrenbeelden.

Getuigenissen van ervaringen met occulte voorwerpen

·       ‘Laat dit zakje je niet afnemen!’. Toch rukte de pastor het af. In het zakje bleek een papiertje met een toverformule (verbond) te zitten.

·       Een collega kon maar niet zwanger worden. Toen vertelde ik haar dat ik met wicca [hekserij] bezig was en ik voeg haar of ik een talisman voor haar mocht maken. Zij geloofde daar niet in, maar ze vond het goed. Dus maakte ik met een gekleurde doek, kruiden en een spreuk een talisman voor haar. Binnen no time was ze zwanger[26].

·       Zo liet een boer zijn zoon die kinderverlamming had, door een berucht bezweerder
genezen, wat volledig gelukte; maar toen de jongen 16 jaar was, sneed hij zich de
halsslagaders door zonder enige aanwijsbare reden. De vader vond bij zijn dode zoon een
amulet van de bezweerder; het was een leren zakje met daarin een briefje waarop de woorden:
“Deze ziel behoort de duivel toe

·       Een doek met vier schitterend geborduurde draken -een erfstuk- kreeg een ereplaats aan de muur van Derek Prince. Maar toen begon hij tegenstand in zijn bediening te ervaren.
·       Na intensief gebed en vasten werd hij bij die draken bepaald.
·       In de Bijbel wordt de satan als draak afgebeeld (Op.12:1-12).

·        Past het als dienstknecht van Christus, in je huis voorwerpen uit te stallen, die de grote tegenstander van Christus, satan, symboliseren?

·       Kort nadat hij de draken had weggedaan, onderging zijn financiële positie echter een drastische verbetering. Het waren geen gesneden beelden, maar wel afbeeldingen van een valse god die duizenden jaren lang in China aanbeden was.

·       Door ze in zijn huis te halen, had hij zichzelf en zijn gezin onwetend aan een vloek blootgesteld

·      Ook het afgeven van je foto bijvoorbeeld bij de magnetiseur is gevaarlijk.


Toetsing aan de Bijbel

1.    Bovenstaande rij getuigenissen of illustratieve voorbeelden is lang niet uitputtend en wil dit ook niet zijn. De realiteit van besproken voorwerpen lijkt overtuigend.

2.    Kijk niet alleen naar de uitwerking, het resultaat, maar ook naar de bron. Waar komt het vandaan: uit God, satan, uit de mens zelf?

3.    Satan wordt ook wel aap, na-aper, dus weinig origineel, van God genoemd. Het lijkt dus veel op dat van God en onderscheid is hier onontbeerlijk. Aan zijn praktijken hangt altijd en forse prijskaart. Koop nu en betaal later, want betalen zàl je!

4.    Vinden we voorwerpen of materie die bezield zijn terug in de Bijbel? Het antwoord is ja.

5.    Een voorwerp kan gezalfd worden. Zo zette Jacob vaak een steen apart als herinnering die soms gezalfd werd met olie.

6.    Daarmee komt deze gemarkeerde steen echter niet tot bezieling. Een markante boom als terebint (van Moré, Mamre en Tabor, kan een belangrijkere positie innemen danoriëntatiepunt: heilige bomen en gewijde palen.

7.    Hoe te reageren?

1.    Laat je leiden door de Heilige Geest, de Geest van de waarheid vanuit Gods Woord.

2.    De nuchtere spreekwoorden ‘bij twijfel niet inhalen’ en ‘beter voorkomen dan genezen’, gelden ook op dit terrein.

3.    Als de Heilige Geest u een innerlijke onrust of onvrede geeft, kunt u beter dat bepaalde voorwerp niet aanschaffen of juist verwijderen, wellicht zelfs (laten) vernietigen.

4.    Een volkomen toegewijd hart is de Heer welgevallig. Telkens weer worden we opgeroepen om te onderzoeken of wat we in huis hebben de Heer welgevallig is.

5.    Hand.2 DAG en het HUIS en de DISCIPELEN werden vervuld met de Heilige Geest.

6.    Aartsvader Jacob in Genesis 35, zowel als nieuwe christenen in Hand.19, hielden een grote schoonmaak.

7.    Zelfs heel kostbare voorwerpen werden begraven en zelfs liever verbrand dan verkocht, want ‘als het slecht is voor mij, is het ook slecht voor jou’.

8.    Het is dan voor de hand liggend om ons totale leven en bezit aan Hem toe te wijden.

2. Bewaar je hart.

9.    Wees niet selectief maar consequent in de grote schoonmaak of heiliging.

10. Gods Woord legt ons niet haarfijn uit waarom bepaalde voorwerpen verwerpelijk zijn, of voorwerpen occult belast kunnen zijn en hoe dat dan precies werkt.

11. God vraagt geen begrip (‘Begrijp je Mij nou?’), maar wel geloof en gehoorzaamheid (‘Doe wat ik je vraag!’). Het houden van de wet is voor je eigen bestwil.

12.  Hij is heilig en wil dat wij heilig zijn en worden. Gods toorn kwam over Israël nietomdat ze niet godsdienstig genoeg waren, maar omdat ze teveel goden dienden:natuurlijk dienden ze de HERE, maar óók allerlei afgoden. Die verdragen zich echter niet. Kies wie je dienen zult.

13. Afgodsbeelden deugen niet, maar hoe kan je dan wel ongefilterd uren per dag doorbrengen voor de televisie of internet? En wat voor lectuur komt er in huis, welke muziek wordt beluisterd?

Geen overschatting noch angst.

14. Laten we oppassen voor overschatting en angst.  Door angsten komt men juist in de ban van wat men vreest. Boven alles is Jezus Overwinnaar!

15. Er zijn mensen die doorslaan in een extreme ‘anti-occult’ houding.

Jezus Christus in het centrum.

16. Bijbel en geschiedenis vertellen over dit soort wonderen. Maar of er zegen of vloek van uitgaat bepaalt God.

17.  Voordat Paulus ons de wapenrusting aanbeveelt in Ef. 6, vermaant hij ons om ‘sterk te zijn de Heer’. Die relatie is belangrijker dan bezwerende bijbelteksten gebruiken als geestelijke bescherming

18. De godsmannen Paulus en Lucas gingen dus niet krampachtig om met dit ‘occult besmette’ schip genaamd ‘Dioscuren’. Paulus’ focus was niet zo zeer de bestrijding van de duisternis, maar de verkondiging van het koninkrijk van God en Jezus.

19. Laten we nuchter zijn en ons blijven concentreren op onze Heer Jezus Christus en de sterkte van zijn macht en niet op satan en zijn trucs. De duisternis wordt het best bestreden door het licht aan te steken.

20. Ontmasker dan de duisternis. Bedreigender dan voorwerpen is het gevaar van een animistische denkwijze, die ons van de enige levende God kan afleiden.

21. We zijn als een kwetsbaar kind geborgen bij de almachtige Vader, die ons door zijn Geest waarschuwt tegen allerlei vormen van slavernij of gebondenheid en in Jezus’ naam ons bevrijdt van alle duisternis en angst.Geen opmerkingen:

Een reactie posten